Przejdź do treści

Warszawskie Studio Eksperymentu

08.11 ŚR 20:00

30 PLN

Kura­tor­ką trze­ciej czę­ści War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu jest Anna Radź, któ­ra do współ­pra­cy zapro­si­ła Sofię Bor­ges i Kata­rzy­nę Markowską. 


“Jako kura­tor­ka chcę zapra­szać do współ­pra­cy i eks­pe­ry­men­to­wa­nia artyst­ki zain­te­re­so­wa­ne demon­to­wa­niem wizji muzy­ki abso­lut­nej, co rozu­miem jako poszu­ki­wa­nie otwar­te­go para­dyg­ma­tu war­to­ści. Teo­rie doty­czą­ce pro­ce­su two­rze­nia się wią­zań, teo­ria akto­ra-sie­ci Lato­ura, rezo­nu­ją z for­mu­łą per­for­ma­tyw­ną, tech­ni­ką impro­wi­za­cji i prze­twa­rza­niem elek­tro­nicz­nym dźwięku.

W pro­jek­cie „Puls życia” artyst­ki znaj­du­ją się w dwóch syme­trycz­nych krań­cach sali z posta­cią per­for­mer­ki w cen­trum. Pro­ces pozy­ski­wa­nia dźwię­ków z akcji rucho­wej i impro­wi­za­cja opar­ta na tym wzo­rze to głów­na oś prezentacji.”


Pro­jekt War­szaw­skie Stu­dio Eks­pe­ry­men­tu reali­zo­wa­ny jest przez MÓZG FOUNDATION, w part­ner­stwie z Fun­da­cją „Sfe­ra Har­mo­nii” ze środ­ków finan­so­wych Mia­sta War­sza­wa. Pro­jekt pole­ga na stwo­rze­niu i prze­pro­wa­dze­niu serii regu­lar­nych wyda­rzeń na tere­nie mia­sta, któ­rych celem głów­nym jest zbu­do­wa­nie plat­for­my do nowa­tor­skich i bez­kom­pro­mi­so­wych dzia­łań twór­czych, nie­za­leż­nych od uwa­run­ko­wań finan­so­wych i koniunk­tu­ral­nych. W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne będą dzia­ła­nia dźwiękowe/muzyczne nie­po­sia­da­ją­ce ogra­ni­czeń sty­li­stycz­nych oraz dzia­ła­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne, w któ­rych dźwięk odgry­wa klu­czo­wą rolę.

Tego­rocz­ne, pierw­sze, War­szaw­skie Stu­dio Eks­pe­ry­men­tu (WSE) odbę­dzie się w nie­daw­no powsta­łej prze­strze­ni Hash­tag Lab przy ul. Bar­skiej 29. Pro­gram WSE stwo­rzo­ny jest w nastę­pu­ją­cy spo­sób: Autor pro­jek­tu Sła­wek Janic­ki zapro­sił do współ­pra­cy czwór­kę kura­to­rów, są nimi: Anna Jędrze­jew­ska, Marek Cho­ło­niew­ski, Adam Radź oraz Qba Janic­ki. Kura­to­rzy budu­ją 4, dwu­dnio­we wyda­rze­nia, do któ­rych zapra­sza­ją arty­stów lokal­nych i zagra­nicz­nych. Arty­ści pod okiem kura­to­ra two­rzą nowe, inter­dy­scy­pli­nar­ne, dzie­ło. Pra­ca arty­stów jest doku­men­to­wa­na audio­wi­zu­al­nie, po każ­dym spo­tka­niu powsta­je film przy­bli­ża­ją­cy posta­cie arty­stów i poka­zu­ją­cy pro­ces tworzenia.

Dru­gie­go dnia, każ­dej czę­ści pro­jek­tu, nastę­pu­je publicz­na pre­zen­ta­cja powsta­łe­go dzieła.

Bilety

30 PLN

Wkrótce