Przejdź do treści

Warszawskie Studio Eksperymentu

11.10 ŚR 20:00

30 PLN

Kura­to­rem dru­giej czę­ści War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu jest Adam Radź, któ­ry do współ­pra­cy zapro­sił Rie Naka­ji­ma oraz Gra­ha­ma Lambkina. 


Sytu­acyj­ne, ‚site-spe­ci­fic’ podej­ście do dźwię­ku adre­su­ją­ce prze­strzeń i oko­licz­no­ści. Zapro­sze­ni goście to bry­tyj­ski arty­sta mul­ti­dy­scy­pli­nar­ny, Gra­ham Lamb­kin oraz łączą­ca archi­tek­tu­rę i dźwięk japoń­ska rzeź­biar­ka, Rie Naka­ji­ma. Obo­je w swo­jej twór­czo­ści zacho­wu­ją otwar­tość na przy­pad­ko­wość oraz wpły­wy osób trze­cich, przez co wykre­owa­na sytu­acja dźwię­ko­wa zacho­wu­je swój orga­nicz­ny, ludz­ki współ­czyn­nik; natu­ral­ność wyda­rza­nia się i pre­zen­to­wa­na pra­ca nie jest zim­nym, wysta­wio­nym pro­duk­tem galeryjnym/koncertowym, lecz żywą, nie­prze­wi­dy­wal­ną sytu­acją dźwię­ko­wą, w któ­rej inge­ren­cje prze­strzen­ne oraz dźwię­ki osób trze­cich jej nie wyklu­cza­ją, lecz wzbo­ga­ca­ją.

Gra­ham Lamb­kin w swo­jej muzycz­nej prak­ty­ce wyko­rzy­stu­je trans­for­ma­cyj­ne eks­pe­ry­men­ty na for­te­pia­nie i innych aku­stycz­nych instru­men­tach oraz elek­tro­aku­stycz­ne kola­że dźwię­ko­we z nagrań tere­no­wych, dia­lo­gów oraz odgło­sów codzien­no­ści. Wszyst­ko razem two­rzy spo­istą i nie­zwy­kle intym­ną, wręcz nawie­dzo­ną prze­strzeń sonicz­ną.

Rie Naka­ji­ma w swo­ich insta­la­cjach i per­for­men­sach kore­spon­du­je i reagu­je na fizycz­ność prze­strze­ni, uży­wa­jąc do tego połą­cze­nia przy­pad­ko­wo zna­le­zio­nych przed­mio­tów ze zme­cha­ni­zo­wa­ny­mi urzą­dze­nia­mi. Oba te akty sku­pią się na aku­sty­ce prze­strze­ni, spro­wa­dza­jąc ją do wra­że­nia nad­wy­raz fizycz­nej, oso­bli­wej kon­fron­ta­cji z dźwię­kiem utrzy­mu­jąc zara­zem nie nad­uży­wa­ją­cą tech­no­lo­gii, czło­wie­czą per­spek­ty­wę pro­ce­su twórczego.


Pro­jekt War­szaw­skie Stu­dio Eks­pe­ry­men­tu reali­zo­wa­ny jest przez MÓZG FOUNDATION, w part­ner­stwie z Fun­da­cją „Sfe­ra Har­mo­nii” ze środ­ków finan­so­wych Mia­sta War­sza­wa. Pro­jekt pole­ga na stwo­rze­niu i prze­pro­wa­dze­niu serii regu­lar­nych wyda­rzeń na tere­nie mia­sta, któ­rych celem głów­nym jest zbu­do­wa­nie plat­for­my do nowa­tor­skich i bez­kom­pro­mi­so­wych dzia­łań twór­czych, nie­za­leż­nych od uwa­run­ko­wań finan­so­wych i koniunk­tu­ral­nych. W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne będą dzia­ła­nia dźwiękowe/muzyczne nie­po­sia­da­ją­ce ogra­ni­czeń sty­li­stycz­nych oraz dzia­ła­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne, w któ­rych dźwięk odgry­wa klu­czo­wą rolę.

Tego­rocz­ne, pierw­sze, War­szaw­skie Stu­dio Eks­pe­ry­men­tu (WSE) odbę­dzie się w nie­daw­no powsta­łej prze­strze­ni Hash­tag Lab przy ul. Bar­skiej 29. Pro­gram WSE stwo­rzo­ny jest w nastę­pu­ją­cy spo­sób: Autor pro­jek­tu Sła­wek Janic­ki zapro­sił do współ­pra­cy czwór­kę kura­to­rów, są nimi: Anna Jędrze­jew­ska, Marek Cho­ło­niew­ski, Adam Radź oraz Qba Janic­ki. Kura­to­rzy budu­ją 4, dwu­dnio­we wyda­rze­nia, do któ­rych zapra­sza­ją arty­stów lokal­nych i zagra­nicz­nych. Arty­ści pod okiem kura­to­ra two­rzą nowe, inter­dy­scy­pli­nar­ne, dzie­ło. Pra­ca arty­stów jest doku­men­to­wa­na audio­wi­zu­al­nie, po każ­dym spo­tka­niu powsta­je film przy­bli­ża­ją­cy posta­cie arty­stów i poka­zu­ją­cy pro­ces two­rze­nia.

Dru­gie­go dnia, każ­dej czę­ści pro­jek­tu, nastę­pu­je publicz­na pre­zen­ta­cja powsta­łe­go dzieła.

Bilety

30 PLN

Wkrótce