Przejdź do treści

Warszawskie Studio Eksperymentu

26.09 WT 20:00

30 PLN

Kura­to­rem pierw­szej czę­ści War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu jest Marek Cho­ło­niew­ski, któ­ry do współ­pra­cy zapro­sił: Chri­sa Cutle­ra oraz Pio­tra Made­ja. Arty­ści zapre­zen­tu­ją pro­jekt o nazwie FoMaTi. 


Fol­ded Maps of Time (FoMa­Ti) to immer­syj­na pra­ca audio­wi­zu­al­na łączą­ca bio­sen­so­rycz­ne sys­te­my elek­tro­ma­gne­tycz­ne (MC) ze zelek­try­fi­ko­wa­ną per­ku­sją obiek­to­wą (CC). Publicz­ność będzie oto­czo­na wie­lo­ka­na­ło­wym sys­te­mem audio­wi­zu­al­nym, jak­by znaj­do­wa­ła się we wnę­trzu żywe­go orga­ni­zmu czy wir­tu­al­ne­go mózgu, z roz­licz­ny­mi otwo­ra­mi wlo­to­wy­mi i wylo­to­wy­mi, kana­ła­mi i nie­skoń­czo­ną licz­bą cha­otycz­nych powią­zań: to wła­śnie są nasze zło­żo­ne mapy cza­su; prze­pływ nie­pew­nych wspo­mnień, ich nie­usta­ją­cy stru­mień.

Aktyw­ność mózgu będzie rzu­to­wa­na na wir­tu­al­ny model uno­szą­cy się w kola­żu gra­fik, zdjęć, czar­no­bia­łych fil­mów i obra­zów powsta­łych w cza­sie rze­czy­wi­stym, zarów­no w makro‑, jak i mikro­ska­li. Wie­lo­ka­na­ło­wa pro­jek­cja dźwię­ku wyzna­czy ana­lo­go­wy mózg wewnętrz­ny sta­no­wią­cy jeden z trzo­nów zespo­łu instru­men­tów, jako że bio­lo­gicz­ne sprzę­że­nie zwrot­ne (bio­fe­ed­back) odgry­wa waż­ną rolę na każ­dym pozio­mie wystę­pu: wybra­ne fale mózgo­we (del­ta, the­ta, alfa, beta, gam­ma, medy­ta­cja, uwa­ga, dane suro­we) są wyko­rzy­sty­wa­ne zarów­no jako czyt­ni­ki, jak i pro­ce­so­ry zacho­wa­nia arty­stów, pośred­ni­cząc mię­dzy nie­świa­do­mym a intu­icyj­ną selek­cją goto­wych, uprzed­nio skom­po­no­wa­nych i wyko­na­nych mate­ria­łów.

W opo­zy­cji do intu­icji stoi celo­wość – pod­czas gdy dźwię­ki i obra­zy kie­ro­wa­ne fala­mi mózgo­wy­mi pod­da­wa­ne są inter­pre­ta­cji i są spla­ta­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym ze świa­do­mie wytwa­rza­ny­mi dźwię­ka­mi przez dru­gie­go wyko­naw­cę za pomo­cą elek­tro­nicz­nie pod­krę­co­nej i uprze­strzen­nio­nej per­ku­sji – całość orga­nicz­nie, czy może wręcz odwrot­nie, sprzę­ża się z moni­to­ro­wa­nym sta­nem umy­słu pierw­sze­go wykonawcy.


Tym samym, mózgo­we sprzę­że­nie zwrot­ne będzie zwie­lo­krot­nio­ne i prze­dłu­żo­ne w trwa­niu poprzez mie­szan­kę świa­do­mych i nie­świa­do­mych sprzę­żeń zwrot­nych, wywo­łu­jąc kaska­do­we reak­cje u obu wyko­naw­ców. Pra­ca jest wyni­kiem wyjąt­ko­wej współ­pra­cy mię­dzy pol­skim arty­stą i kom­po­zy­to­rem Mar­kiem Cho­ło­niew­skim a bry­tyj­skim per­ku­si­stą i kom­po­zy­to­rem Chri­sem Cutle­rem, łącząc doko­na­nia dźwię­ko­we i audio­wi­zu­al­ne Cho­ło­niew­skie­go w zakre­sie wystę­pów elek­tro­aku­stycz­nych z doświad­cze­niem two­rze­nia awan­gar­do­wych prac czer­pią­cych z róż­nych gatun­ków z uży­ciem udo­sko­na­lo­nych instru­men­tów i tech­nik Cutlera.


FoMa­Ti zosta­ło wypro­du­ko­wa­ne w ramach pro­jek­tu +100. Trzy dzie­ła roz­ta­cza­ją­ce wizje nowej awan­gar­dy, będą­ce­go czę­ścią pro­gra­mu Pol­ska 100 – pro­jek­tu Insty­tu­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza odpo­wia­da­ją­ce­go za pro­gram mię­dzy­na­ro­do­wych obcho­dów stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski. +100 powo­łał do życia Rode­rick Coover – dyrek­tor arty­stycz­ny pro­jek­tu. Pro­jekt powsta­wał pod insty­tu­cjo­nal­nym kie­row­nic­twem Anny Szy­lar z Insty­tu­tu Ada­ma Mickiewicza.


Pro­jekt War­szaw­skie Stu­dio Eks­pe­ry­men­tu reali­zo­wa­ny jest przez MÓZG FOUNDATION, w part­ner­stwie z Fun­da­cją „Sfe­ra Har­mo­nii” ze środ­ków finan­so­wych Mia­sta War­sza­wa. Pro­jekt pole­ga na stwo­rze­niu i prze­pro­wa­dze­niu serii regu­lar­nych wyda­rzeń na tere­nie mia­sta, któ­rych celem głów­nym jest zbu­do­wa­nie plat­for­my do nowa­tor­skich i bez­kom­pro­mi­so­wych dzia­łań twór­czych, nie­za­leż­nych od uwa­run­ko­wań finan­so­wych i koniunk­tu­ral­nych. W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne będą dzia­ła­nia dźwiękowe/muzyczne nie­po­sia­da­ją­ce ogra­ni­czeń sty­li­stycz­nych oraz dzia­ła­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne, w któ­rych dźwięk odgry­wa klu­czo­wą rolę.

Bilety

30 PLN

Wkrótce