Przejdź do treści

Uszy na szlaku przygód

27.05 SB 10:00

30 PLN

Kto lubi się bawić w cho­wa­ne­go? Oka­zu­je się, że nie tyl­ko dzie­ci, ale też instru­men­ty. Mali śmiał­ko­wie nad­sta­wią więc uszu i roz­pocz­ną misję poszu­ki­waw­czą. Ruszą tra­są, któ­ra popro­wa­dzi przez zaka­mar­ki wil­li na Bar­skiej 29: patio, zie­lo­ną, sze­lesz­czą­cą ścież­kę i sło­necz­ny ogród. Po dro­dze znaj­dą dowo­dy na to, że muzy­ka kry­je się wszę­dzie, tak­że w nas samych.


Zapra­sza­my na spa­ce­ro­wy kon­cert, w któ­rym usły­szy­cie utwo­ry Woj­cie­cha Ble­cha­rza, Mal­col­ma Arnol­da, Miko­ła­ja Maj­ku­sia­ka i Paw­ła Jana­sa. Patro­nem nasze­go spo­tka­nia będzie Béla Bar­tók – kom­po­zy­tor i pre­kur­sor etno­gra­fii muzycz­nej. To on jako jeden z pierw­szych na świe­cie wyru­szał na wypra­wy aby odkry­wać, badać i zbie­rać dźwię­ki.

W przy­pad­ku nie­po­go­dy kon­cert odbę­dzie się w budyn­ku Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab.


Wystąpią

Ania Kar­po­wicz fle­ty, ton­gue drum
Paweł Janas akor­de­on, k‑dron, melo­dy­ka
Anna Sza­wiel pro­wa­dze­nie


Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawia­ren­ki. Kawia­ren­ka czyn­na od godzi­ny 9:00 do 14:00.


Pro­jekt Ąsą­Bą­ble twór­czo roz­wi­ja kon­cep­cję cyklu “Smy­ko­wi­zje” fun­da­cji “Muzy­ka jest dla wszyst­kich”, w ramach któ­re­go w latach 2016–2022 Hash­tag Ensem­ble i Anna Sza­wiel wyko­na­li wspól­nie ponad 130 kon­cer­tów i mini­per­for­man­sów, poszu­ku­jąc naj­cie­kaw­szych form pre­zen­to­wa­nia muzy­ki nowej. Autor­ką kon­cep­cji i kura­tor­ką Smy­ko­wi­zji była Anna Kier­kosz. Był to pierw­szy w Pol­sce cykl wyda­rzeń adre­so­wa­nych do naj-najów, pod­czas któ­rych muzy­ka współ­cze­sna gra­ła głów­ną rolę.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce