Przejdź do treści

Ubu, Molly i Don Kichot

06.04 CZW 19:00

50 PLN

Na naszej sce­nie wystą­pi trio Flow Unit ze spe­cjal­nym pro­gra­mem zaty­tu­ło­wa­nym “Ubu, Mol­ly i Don Kichot”.


„Meta­mu­zycz­ny” pro­gram będzie budo­wa­ny wokół utwo­ru „Présen­ce” (1961) Bern­da Alo­isa Zim­mer­man­na. Utwór ten to – według okre­śle­nia kom­po­zy­to­ra – „bal­let blanc”. Jego par­ty­tu­ra zawie­ra ele­men­ty insce­ni­za­cji nawią­zu­ją­ce do muzycz­nie przed­sta­wio­nych posta­ci: Kró­la Ubu – for­te­pian, Don Kicho­ta – skrzyp­ce i Mol­ly Blo­om z “Ulis­se­sa” Jame­sa Joy­ce­’a – wiolonczela.

Tym razem teatra­li­za­cję wyko­na­nia opra­co­wał Bar­tło­miej Ostap­czuk – mim, reży­ser i cho­re­ograf zara­zem, zało­ży­ciel Teatru Pan­to­mi­my Mimo, War­szaw­skie­go Cen­trum Pan­to­mi­my w Teatrze Na Woli, orga­ni­za­tor dorocz­ne­go Festi­wa­lu Sztu­ki Mimu w Warszawie.

Uzu­peł­nie­niem pro­gra­mu będą „Espo­ir” i “Ami­tié” Fra­nço­is Sar­ha­na – krót­kie, zabaw­ne sce­ny, w któ­rych muzy­cy rów­nież mają do ode­gra­nia pew­ne sce­nicz­ne role, oraz kon­tra­stu­ją­ce z nimi trio for­te­pia­no­we Mau­ri­cio Kage­la z roku 2001, w któ­rym koja­rzo­ne z kom­po­zy­to­rem ele­men­ty iro­nii, humo­ru i gro­te­ski mają zabar­wie­nie raczej czarne.


Program

Fra­nço­is Sar­han
Espo­ir
Ami­tié

Mau­ri­cio Kagel
Trio n. 2 in einem Satz

Bernd Alo­is Zim­mer­mann
Présen­ce


Wystąpią

Flow Unit:
Anna Kwiat­kow­ska skrzyp­ce
Miko­łaj Pałosz wio­lon­cze­la
Adam Kośmie­ja for­te­pian

Aman­da Nabiał­czyk taniec
Bar­tło­miej Ostap­czuk teatra­li­za­cja

Bilety

50 PLN

Wkrótce