Przejdź do treści

Ty prowadź

08.07 SB 18:00

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH SPACER ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Zapra­sza­my na spa­cer dźwię­ko­wy dla rodzin z dzieć­mi i czwo­ro­no­gów po Ochocie!


Przy­znaj­my: miłość bywa kon­tro­lu­ją­ca i prze­peł­nio­na lękiem o bez­pie­czeń­stwo osób mniej­szych i zależ­nych od nas. Nie popusz­cza smy­czy, nie pozwa­la skrę­cić w nie­zna­jo­mą bra­mę, na obce podwór­ko, iść traw­ni­kiem na sku­chę, wleźć w przy­droż­ne krza­ki, pobłą­kać się po dwor­cu. Nawet nie zauwa­ża­my, że mniej­si od nas nigdy nie cho­dzą wła­sny­mi ścież­ka­mi. A może jed­nak?

Odwróć­my role. Podąż­my za fan­ta­zją dziec­ka, zaskocz­my uko­cha­ną psią oso­bę, pozo­sta­wia­jąc jej zupeł­ną wol­ność wybo­ru tra­sy. Z począt­ku sta­ną jak wry­ci. Zadba­my tyl­ko dys­kret­nie o ich bez­pie­czeń­stwo. Posłu­cha­my się ich i zasłu­cha­my się w zaska­ku­ją­ce miej­sca, do któ­rych nas zapro­wa­dzą.

Spo­tka­my się o 18.00 na Bar­skiej 29 przy wej­ściu do Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab, poroz­ma­wia­my o zało­że­niach pro­jek­to­wa­ne­go doświad­cze­nia, usta­li­my miej­sce star­tu, pomy­śli­my, czym jest spa­cer dźwię­ko­wy, jak umie­jęt­nie słu­chać oto­cze­nia. Potem podą­ży­my w… nie­zna­ne. Po 50 minu­tach znów spo­tka­my się na roz­mo­wę w ogro­dzie na tyłach wil­li przy Bar­skiej 29.

Wszyst­kich opie­ku­nów zwie­rząt pro­si­my o przy­pro­wa­dze­nie pupi­li na smy­czy, a pie­ski mie­rzą­ce się z pro­ble­mem agre­sji zapra­sza­my w ele­ganc­kich kagań­cach. Moż­na przyjść rów­nież solo, o ile zga­dza­my się na to, że podą­ży­my za innym doro­słym lub przy­pad­nie nam w trak­cie spa­ce­ru rola przewodnika.


Zapisy

Na spa­cer obo­wią­zu­ją zapi­sy. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na do mak­sy­mal­nie 14 ssa­ków naczel­nych i 7 ssa­ków z rodzi­ny pso­wa­tych. Aby zapi­sać się na wyda­rze­nie, wyślij e‑mail na adres: aleksandra@hashtaglab.pl


Prowadzenie

seter­ka Pani i Krzysz­tof Marciniak

Krzysz­tof Mar­ci­niak – war­szaw­ski muzy­ko­log, kry­tyk, eko­log aku­stycz­ny. Czło­nek kolek­ty­wu redak­cyj­ne­go maga­zy­nu o muzy­ce współ­cze­snej „Glis­san­do”. Prze­ło­żył „Stro­je­nie świa­ta” R. Mur­raya Scha­fe­ra, teraz marzy o kolek­ty­wie rol­ni­czym i hek­ta­rze eko­lo­gicz­ne­go zboża.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce