Przejdź do treści

TRIOSSIA trio akordeonowe

22.04 PN 19:00

15 PLN

W trak­cie swo­jej krót­kiej dzia­łal­no­ści jako pierw­szy zespół akor­de­ono­wy TriOs­sia dostał się do fina­łu prze­słu­chań agen­cji YCAT, dzię­ki cze­mu wystą­pi­li w Wig­mo­re Hall w Lon­dy­nie oraz Pier­re Bulez Saal w Berlinie.


Ter­min muzycz­ny „Ossia” pocho­dzi od wło­skie­go sło­wa ozna­cza­ją­ce­go „alter­na­tyw­nie” i daje wyko­naw­cy więk­szą swo­bo­dę w dobo­rze odpo­wied­nich tech­nik, co cel­nie odzwier­cie­dla nasze inten­cje. Zało­że­nia nasze­go pro­jek­tu to przede wszyst­kim rein­ter­pre­ta­cja wiel­kich dzieł, jak rów­nież eks­plo­ata­cja moż­li­wo­ści sono­ry­stycz­nych akor­de­onu w lite­ra­tu­rze najnowszej. 

Program

Sofia Gubaj­du­li­na  De Pro­fun­dis
John Zorn Roadrun­ner
Ali­na Dzię­cioł Neu­ro­ses (pre­mie­ra)
Marian­na Mar­ti­nez Sym­fo­nia C
Edward Grieg Hol­berg Suite


Wystąpią

José Valen­te
Dawid Rydz
Tobiasz Urba­niak

O artystach

TriOs­sia to trio akor­de­ono­we skła­da­ją­ce się z absol­wen­tów Kró­lew­skiej Duń­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Ich głów­nym celem jest wyko­ny­wa­nie trans­kryp­cji zna­nych utwo­rów kla­sycz­nych, a tak­że pra­wy­ko­ny­wa­nie muzy­ki nowej napi­sa­nej spe­cjal­nie dla tego skła­du kame­ral­ne­go. Mimo krót­kiej dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wa­li już w Wiel­kiej Bry­ta­nii w zna­nej sali kon­cer­to­wej Wig­mo­re Hall w Lon­dy­nie, Niem­czech w Pier­re Boulez Saal w Ber­li­nie oraz w Danii i Pol­sce. W 2022 roku byli pierw­szym zespo­łem akor­de­ono­wym, któ­ry dostał się do fina­łu prze­słu­chań agen­cji YCAT w Londynie. 

José Valen­te jest wykła­dow­cą w Kró­lew­skiej Duń­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Jako soli­sta wystę­po­wał z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Gul­ben­kia­na i zdo­był pierw­szą nagro­dę na jed­nym z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych Kon­kur­sów Akor­de­ono­wym w Castel­fi­dar­do. Czyn­nie kon­cer­tu­je jako soli­sta oraz kame­ra­li­sta z zespo­łem muzy­ki nowej Remix Ensemble. 

Dawid Rydz jest absol­wen­ten w Kró­lew­skiej Duń­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Jest czyn­nie kon­cer­tu­ją­cym soli­stą oraz kame­ra­li­stą. Wystę­po­wał w ponad 15 kra­jach i jest lau­re­atem ponad 30 nagród na Kon­kur­sach Mię­dzy­na­ro­do­wych. Od 2017 pro­wa­dzi czyn­ną dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną, będąc zapra­sza­nym na masterc­las­sy oraz do Jury Kon­kur­sów Międzynarodowych 

Flem­ming Val­munds­son odby­wa stu­dia pody­plo­mo­we w Kró­lew­skiej Duń­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Jest czyn­nie dzia­ła­ją­cym muzy­kiem, kom­po­zy­to­rem oraz aran­że­rem. Zdo­był pierw­szą nagro­dę w Kon­kur­sie Mło­dych Soli­stów na Islan­dii oraz miał oka­zję wystę­po­wać jako soli­sta z Fil­har­mo­nią Naro­do­wą Islandii.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

15 PLN

Wkrótce