Przejdź do treści

#StrefaRuchu: Jakiego radia potrzeba kulturze?

10.06 PN 18:00

W Labie gości­my deba­tę o tym, jakie­go radia potrze­bu­je kul­tu­ra w Pol­sce. Wraz z redak­cją „Ruchu Muzycz­ne­go” zapra­sza­my do udzia­łu w spotkaniu. 


Audy­cje, trans­mi­sje, nagra­nia, festi­wa­le, zespo­ły, zamó­wie­nia – trud­no zakwe­stio­no­wać kul­tu­ro­twór­czą rolę radia. Róż­ni­ce zdań mogą poja­wić się, gdy zapy­ta­my, na czym mia­ła­by pole­gać misja mediów publicz­nych, jak radio powin­no reago­wać na zmia­ny współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści medial­nej, jakim war­to­ściom hoł­do­wać i do kogo kie­ro­wać swój przekaz.

Gdy opadł już kurz po zmia­nach per­so­nal­nych w zarzą­dzie Pol­skie­go Radia i po posta­wie­niu spół­ki w stan likwi­da­cji, chce­my pod­jąć dys­ku­sję, jakie­go radia potrze­bu­je kul­tu­ra. I o jakim radiu marzymy. 

Na zapro­sze­nie „Ruchu Muzycz­ne­go” odpo­wie­dzie­li dyrek­tor-redak­tor naczel­ny Pro­gra­mu 2 Piotr Kędzio­rek oraz dyrek­tor­ka-redak­to­ra naczel­na Pro­gra­mu 3 Agniesz­ka Szy­dłow­ska. W pane­lu wezmą udział tak­że: Grze­gorz Michal­ski (muzy­ko­log, dzien­ni­karz i kry­tyk muzycz­ny), Mał­go­rza­ta Pły­sa (kura­tor­ka i pro­du­cent­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w muzy­ce i sztu­ce eks­pe­ry­men­tal­nej, dyrek­tor­ka festi­wa­li Unso­und i Ephe­me­ra), Kor­ne­lia Sob­czak (dok­tor kul­tu­ro­znaw­stwa, redak­tor­ka mie­sięcz­ni­ka „Dia­log”, współ­au­tor­ka książ­ki Cho­pi­now­skie igrzy­sko. Histo­ria Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pia­ni­stycz­ne­go im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na 1927–2015) Woj­tek Zra­łek-Kos­sa­kow­ski (arty­sta pogra­ni­cza teatru i muzy­ki, ani­ma­tor kul­tu­ry, twór­ca eks­pe­ry­men­tal­nych słu­cho­wisk i audy­cji radio­wych). Roz­mo­wę popro­wa­dzi redak­tor naczel­ny „Ruchu Muzycz­ne­go” Daniel Cichy.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce