Przejdź do treści

Sotomski x Mazurowski

07.05 WT 19:00

30 PLN

Ran­dom Memo­ry Gra­ins to pro­jekt Dariu­sza Mazu­row­skie­go, któ­ry zagra nowe wer­sje swo­ich kom­po­zy­cji elek­tro­aku­stycz­nych, prze­ple­cio­ne impro­wi­zo­wa­ny­mi interludiami. 

Każ­dy utwór wywo­ły­wał będzie pew­ne dźwię­ko­we remi­ne­scen­cje, wspo­mnie­nia. Upływ cza­su, temat intry­gu­ją­cy kom­po­zy­to­ra o wie­lu lat, spra­wia, że poszcze­gól­ne wspo­mnie­nia sta­ją się czę­ścią wiel­kie­go zbio­ru drob­nych zia­ren, któ­re pod wpły­wem róż­nych impul­sów ukła­da­ją się w loso­we cią­gi, niczym krót­kie prób­ki dźwię­ko­we w pro­ce­sie prze­twa­rza­nia gra­nu­lar­ne­go, któ­re jest jed­ną z ulu­bio­nych tech­nik sto­so­wa­nych przez auto­ra. 
Sotom­ski plays Poly­end Trac­ker to cykl kon­cer­tów, na któ­rych kom­po­zy­tor Jacek Sotom­ski na żywo two­rzy wie­lo­wąt­ko­wy, oko­ło­go­dzin­ny utwór – na wzór setów DJskich – na tytu­ło­wym Trac­ke­rze fir­my Poly­end. Urzą­dze­nie to nawią­zu­je do pro­gra­mów powsta­łych na prze­ło­mie lat 80- i 90-tych i przy­czy­ni­ło się do roz­wo­ju muzy­ki tanecz­nej. Każ­dy set jest wyjąt­ko­wy i jed­no­ra­zo­wy – nie tyl­ko ze wzglę­du na bazę uży­tych sam­pli (zawsze o roz­ma­itej pro­wie­nien­cji), ale też przez pół­im­pro­wi­zo­wa­ny cha­rak­ter całe­go wystąpienia.

Program

Dariusz Mazu­row­ski Ran­dom Memo­ry Grains

***PRZERWA***

Jacek Sotom­ski Sotom­ski plays Poly­end Tracker 

Wystąpią

Dariusz Mazu­row­ski ana­lo­go­we i cyfro­we syn­te­za­to­ry (har­dwa­re & softwa­re), lap­top, efek­ty, mikro­fon kon­tak­to­wy, dyfu­zja dźwię­ku
Jacek Sotom­ski Poly­end Tracker

Realizacja

opie­ka arty­stycz­na: Woj­ciech Bła­żej­czyk
pro­duk­cja: Woj­ciech Bła­żej­czyk, Aga­ta Kry­stek
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Woj­ciech Błażejczyk

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce