Przejdź do treści

Smyki i pierniki

09.12 SB 14:00

30 PLN

Tym razem zapra­sza­my Ąsą­Bą­ble na przed­świą­tecz­ny, mię­dzy­po­ko­le­nio­wy kon­cert dla całej rodziny!


Pamię­ta­cie daw­ne cho­in­ki? Tro­chę pstro­ka­te i nie w tona­cji mia­ły swój urok: mie­ni­ły się róż­no­rod­no­ścią, a ozdo­by na nie zbie­ra­ne były czę­sto przez kil­ka poko­leń. O każ­dej moż­na by opo­wie­dzieć krót­ką histo­rię, lub zagrać o niej utwór. Każ­da może sym­bo­li­zo­wać wyjąt­ko­wy poda­ru­nek: kolo­ro­wa bomb­ka – zaba­wę, szysz­ka – dzie­le­nie się, konik na bie­gu­nach – przy­tu­las przy koły­san­ce. Jest jesz­cze życz­li­wość, uwa­ga, akcep­ta­cja – rze­czy, któ­rych nie znaj­dzie­my w sklepach. 

Muzy­cy z Hash­tag Ensem­ble zapa­ku­ją te podar­ki w dźwię­ki, aby dać nam wię­cej fraj­dy z odkry­wa­nia. W dźwię­kach ukry­te będa melo­die, któ­re nio­są nam dobro na ten gru­dnio­wy czas – tak jak kolę­da z III kwar­te­tu smycz­ko­we­go Pēte­ri­sa Vask­sa. Kom­po­zy­tor chciał, aby muzy­ka ta nio­sła zie­mi pokój. Jest to wciąż bar­dzo cen­ny dar, prawda?

Ostat­ni w tym roku kon­cert ma cha­rak­ter mię­dzy­po­ko­le­nio­wy, zapra­sza­my was cały­mi rodzi­na­mi. Cze­kać na was będzie fami­lia smycz­kow­ców: dwo­je skrzy­piec, altów­ka i wio­lon­cze­la. Pochru­pie­my razem pier­nicz­ki i stwo­rzy­my brzmią­ce ozdo­by świą­tecz­ne.  Niech będzie róż­no­rod­nie i kolo­ro­wo, z fan­ta­zją. Tak, jak wyglą­da­ły daw­niej­sze choinki.


Wystąpią

Kami­la Wąsik-Janiak skrzyp­ce
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka
Anto­ni Wro­na wio­lon­cze­la
Anna Sza­wiel pro­wa­dze­nie


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce