Przejdź do treści

Scena Akademii PRO

14.03 CZW 19:00

40 PLN

Sce­na Aka­de­mii PRO, bo odda­je­my prze­strzeń mło­dym pro­fe­sjo­na­li­stom zafa­scy­no­wa­nym muzy­ką najnowszą.


Aka­de­mia PRO Hash­tag Ensem­ble to rocz­ny pro­gram men­to­rin­go­wy, skie­ro­wa­ny do stu­den­tów i absol­wen­tów aka­de­mii muzycz­nych, pra­gną­cych roz­wi­nąć swo­je zain­te­re­so­wa­nia zwią­za­ne z muzy­ką najnowszą.

Wyło­nie­ni w dro­dze kon­kur­su uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy bio­rą udział w licz­nych warsz­ta­tach i lek­cjach mistrzow­skich, pro­wa­dzo­nych przez muzy­ków Hash­tag Ensem­ble oraz zapra­sza­nych gości.W pro­gra­mie kon­cer­tu znaj­du­ją się dzie­ła zapro­po­no­wa­ne przez samych uczest­ni­ków, będą­ce wyni­kiem ich licz­nych poszu­ki­wań łączą­cych ana­li­zę muzy­ko­lo­gicz­ną inte­re­su­ją­cych ich kie­run­ków z poszu­ki­wa­niem dróg reali­za­cji dla wła­snych pasji wykonawczych.

Spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków Aka­de­mii PRO swo­je utwo­ry zade­dy­ko­wa­li kom­po­zy­to­rzy: Woj­ciech Glą­dys oraz Woj­ciech Błażejczyk.


Program

Woj­ciech Glą­dys  Cichy utwór *
Sun­gji Hong  Black Arrow
Yari Klar­tag  Mathe­ma­ti­ko­us
Pēte­ris Vasks  Grāma­ta cēl­lam cz II. Pia­nis­si­mo
Tri­stan Mura­il  Palu­des
Woj­ciech Ble­charz  In my head…
Krzysz­tof Olczak  Acco­tan­go
Woj­ciech Bła­żej­czyk  Aether **

* pre­mie­ra
** pre­mie­ra wer­sji na sekstet


Studenci Akademii PRO Hashtag Ensemble

Ali­cja Pustu­ła- skrzyp­ce
Bar­tosz Para­dow­ski – altów­ka
Anto­ni Wro­na – wio­lon­cze­la
Daria Resz­ka – klar­ne­ty
Zofia Dut­kie­wicz – flet
Albert Woel­ke – akor­de­on
Julia Jana­szek – dyry­gent­ka (gościn­nie)
Woj­ciech Bła­żej­czyk – live electronics


Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska
pro­duk­cja: Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Woj­ciech Błażejczyk 


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.
Part­ne­rzy: ZAW Sto­Art
Patro­ni: POLMIC

Bilety

40 PLN

Wkrótce