Przejdź do treści

Premiera płyty “What is that?”

Grafika w złotych i brązowych barwach.
09.06 ND 20:00

40 PLN

Zapra­sza­my na kon­cert pre­mie­ro­wy pły­ty “What is that?”. Nagra­nie jest reje­stra­cją swo­bod­nej improwizacji. 

Spo­tka­li­śmy się i pozwo­li­li­śmy pły­nąć muzycz­nym myślom swo­bod­nie. Prze­mek Dani­ło­wicz zare­je­stro­wał ten pro­ces. Rafał Smo­liń­ski odpo­wia­da za mix i maste­ring. Zapra­sza­my na pre­mie­rę nasze­go albu­mu! Co to jest? Odpo­wie­dzi na tytu­ło­we pyta­nie nie znaj­dzie­cie na kon­cer­cie. Słysz­my się.


Pau­li­na Owcza­rek — sak­so­fo­nist­ka i impro­wi­za­tor­ka. Gra na sak­so­fo­nach alto­wym i bary­to­no­wym. Głów­ny obszar jej muzycz­nych zain­te­re­so­wań to swo­bod­na impro­wi­za­cja oraz współ­cze­sna kame­ra­li­sty­ka. Inten­syw­nie dzia­ła na sce­nie muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej, bio­rąc udział w kra­kow­skich pro­jek­tach free-improv, jak rów­nież wystę­pu­jąc na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach muzy­ki współ­cze­snej oraz impro­wi­zo­wa­nej. Zało­ży­ciel­ka i dyry­gent­ka Kra­kow Impro­vi­sers Orche­stra; obec­nie gra w takich zespo­łach jak Sam­bar, Mor­świn, Figa, Ute von Bin­gen i Open House. Współ­pra­cu­je z teatra­mi i impro­wi­zu­je z poeta­mi, tan­ce­rza­mi i arty­sta­mi sztuk wizualnych.

Mar­ta Grzy­wacz — impro­wi­za­tor­ka, pole jej dzia­łań to muzy­ka impro­wi­zo­wa­na oraz edu­ka­cja muzycz­na. Śpie­wa, gra na for­te­pia­nie. Jako człon­ki­ni Hash­tag Ensem­ble wyko­nu­je dzie­ła two­rzo­ne “dziś”. Jako nauczy­ciel roz­wi­ja muzy­kal­ność uczniów i stu­den­tów przy pomo­cy ćwi­czeń dal­cro­zow­skich. W war­szaw­skiej sie­dzi­bie Hash­tag Ensem­ble zaini­cjo­wa­ła cykl spo­tkań (P.I.K.A.) dla muzy­ków chęt­nych do prak­ty­ko­wa­nia impro­wi­za­cji bez udzia­łu publicz­no­ści oraz cykl kon­cer­tów impro­wi­zu­ją­cych duetów (f.i.m.m.).

Seba­stian Mac — gita­rzy­sta, two­rzy w nur­cie muzy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej głów­nie elek­tro­aku­stycz­nej i impro­wi­zo­wa­nej. Współ­twór­ca albu­mów z muzy­ką impro­wi­zo­wa­ną, autor muzy­ki do fil­mów, ani­ma­cji i teatru.

Bilety

40 PLN

Wkrótce