Przejdź do treści

Pomiędzy

28.10 SB 16:00

Zapra­sza­my na kon­cert będą­cy efek­tem współ­pra­cy i przy­jaź­ni trzech mło­dych kom­po­zy­to­rów: Patry­cji Koło­dziej­skiej, Julii Mar­czuk i Wło­dzi­mie­rza Żukowskiego.


…uży­wa­ny, gdy coś znaj­du­je się pomię­dzy obiek­ta­mi
…uży­wa­ny, gdy coś jest dzie­lo­ne lub jest tego wie­le, a czę­ści dosta­je kil­ko­ro odbior­ców
…zazna­cza­ją­cy moż­li­wość wybo­ru
…okre­śla­ją­cy prze­dział cza­so­wy
…pod­kre­śla­ją­cy pośred­ni cha­rak­ter cze­goś
…uży­wa­ny, gdy coś oto­czo­ne jest więk­szą ilo­ścią cze­goś innego


Każ­dy z kom­po­zy­to­rów na swój spo­sób roz­wa­ża “to, co pomię­dzy”, inspi­ru­jąc się mię­dzy inny­mi filo­zo­fią Jacqu­esa Der­ri­dy i poezją Mary Ruefle. Oprócz trzech pra­wy­ko­nań, na kon­cer­cie zabrzmi rów­nież utwór Mor­to­na Feld­ma­na, któ­re­go muzy­ka czę­sto odnaj­du­je się w prze­strze­niach pomię­dzy dźwię­kiem i ciszą, cza­sem i bezruchem.


Program

Patry­cja Koło­dziej­ska all my destroy­ed eyes, see, are the memo­ries of suns
na flet, wio­lon­cze­lę i elek­tro­ni­kę
Wyko­naw­cy: Bar­ba­ra Zach, Edy­ta Matonóg

Julia Mar­czuk J̶e̶u̶
na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i elek­tro­ni­kę Wyko­naw­cy: Bar­ba­ra Zach, Miłosz Szczot­ka, Kaja Micha­ło­wicz, Edy­ta Matonóg

Wło­dzi­mierz Żukow­ski My Pri­va­te Pro­per­ty
na bary­ton, for­te­pian i elek­tro­ni­kę
Wyko­naw­cy: Miko­łaj Brze­ziń­ski, Julia Marczuk

Mor­ton Feld­man Pia­no (Four Hands)
na for­te­pian
Wyko­naw­cy: Julia Mar­czuk, Wło­dzi­mierz Żukowski

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce