Przejdź do treści

Plim Plum Plam

23.06 ND 11:00

20 PLN

warsztaty interaktywne  i mikrokoncerty dla rodzin z dziećmi 3–5 lat

Lili, Nini i ja

Linia pro­sta – głów­na dyry­gent­ka w świe­cie figur. Musz­tru­je i usta­wia wszyst­kie figu­ry w jeden linii, wciąż każe pro­sto­wać boki i kąty. Nie­ustan­nie zmu­sza do dba­nia o linię. Jej ulu­bio­ne zda­nie: „miej krę­go­słup”! Każ­de trzy­mać nie tyl­ko pion, ale i poziom. Nie rozu­mie świa­ta dźwię­ków, chy­ba że brzmią alfa­be­tem Morse’a. Pod­czas kon­cer­tów w fil­har­mo­nii nic jej nie zachwy­ca bar­dziej niż batu­ta. Kocha być „pro­sta jak stru­na”, nawet kie­dy śpi. Wszyst­ko jest dobrze, gdy w  jej oto­cze­niu więk­szość kształ­tów ma linie, boki i kąty pro­ste. Cóż jed­nak, kie­dy w pobli­żu poja­wia się nagle i bez zapo­wie­dzi lirycz­na, falu­ją­ca, peł­na emo­cji – linia melodyczna?

Wystąpią:

Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce, impro­wi­za­cje
Krzysz­tof Kozłow­ski  for­te­pian, impro­wi­za­cje
Mile­na Kranik 

Anna Kier­kosz kon­cep­cja i scenariusz

Wyda­rze­nie jest reali­zo­wa­ne w ramach sty­pen­dium arty­stycz­ne­go mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy 2024 Plim­Plam­Plum. Muzy­ka i sztu­ka współ­cze­sna dla małych dzie­ci.

Patro­ni i part­ne­rzy pro­jek­tu sty­pen­dial­ne­go:
Teatr Lalek Guli­wer, Nowy Teatr, Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab, MFMW War­szaw­ska Jesień, Fun­da­cja Muzy­ka jest dla wszystkich

O warsztatach

#Plim­Plam­Plum. Muzy­ka i sztu­ka współ­cze­sna dla małych dzie­ci to cykl warsz­ta­tów, mikro­kon­cer­tów
i wyda­rzeń inte­rak­tyw­nych, w któ­rych naj­młod­sze dzie­ci, nawet te już od pierw­szych lat życia, mają szan­sę na kon­takt z pro­fe­sjo­nal­ną, kla­sycz­ną muzy­ką współ­cze­sną w naj­lep­szych wyko­na­niach. Pod­czas warsz­ta­tów i dzia­łań w ramach cyklu dzie­ci doświad­czą rado­snej i twór­czej zaba­wy, anga­żu­ją­cej dziec­ko w parze z rodzi­cem, ale też kre­atyw­nych, sen­so­rycz­nych impro­wi­za­cji i zadań, sku­pio­nych na osią­ga­niu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Spe­cjal­nie dobra­ne utwo­ry, współ­cze­sne pio­sen­ki i impro­wi­za­cje, zaba­wy dźwię­ko­we, sen­so­pla­stycz­ne i rucho­we, reali­za­cja brzmień i dźwię­ków „bli­sko uszka malusz­ka”, ale też dzia­ła­nie z uważ­no­ścią i bli­sko innych jego zmy­słów, a przede wszyst­kim – uważ­na obser­wa­cja reak­cji małych dzie­ci na dźwię­ki brzmie­nia – są celem i głów­nym zało­że­niem cyklu warsz­ta­tów #Plim­Plam­Plum, reali­zo­wa­nych w ramach sty­pen­dium arty­stycz­ne­go mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy.

Anna Kier­kosz – pomy­sło­daw­czy­ni i autor­ka cyklu jest twór­czy­nią ksią­żek-pro­jek­tów dla dzie­ci, autor­ką i głów­ną reali­za­tor­ką lubia­ne­go cyklu warsz­ta­tów i mini­per­for­man­sów „Smy­ko­wi­zje”, któ­re odby­wa­ły się regu­lar­nie w CSW Zamek Ujaz­dow­ski w latach 2016–2022, w prze­strze­niach gale­rii U‑jazdowskiego. Współ­pra­co­wa­ła też przez wie­le lat przy reali­za­cji zna­nej war­szaw­skim rodzi­nom i popu­lar­nej Smy­ko­fo­nii. Obec­nie jest kura­tor­ką edu­ka­cji i pro­jek­tów w Teatrze Lalek Guli­wer
i kura­tor­ką Festi­wa­lu Muzy­ki Współ­cze­snej dla Dzie­ci „Mała War­szaw­ska Jesień”.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa

Bilety

20 PLN

Wkrótce