Przejdź do treści

Piosenniczek

23.03 SB 12:00

30 PLN

Pio­sen­ka jako drzem­ka! Pro­szę tyl­ko pomy­śleć: mru­ży­my oczy, nad­sta­wi­my uszu i prze­no­si­my się w mikro-sen­ki: o koko­nie, o muszel­ce, Czer­wo­nym Kap­tur­ku i Wil­ku, co mu milut­ko zamru­czy  “Hel­lo­oooo, lit­tle giiiirl”.


Mikro-sen­ki koły­san­ko­we i te lite­rac­kie, te musi­ca­lo­we i te do zaba­wy, w któ­rych przy­jem­nie będzie potu­pać i obu­dzić nasze cia­ła z drze­mek. Poprze­dzać je będą dźwię­ko­we zagad­ki, któ­re poru­szą nasze wyobraź­nie i zestro­ją z audios­fe­rą kon­cer­tu. Pio­sen­ni­czek roz­pro­szy reszt­ki zimo­wych snów, aż poczu­je­my się cał­kiem, cał­kiem wio­sen­nie. W pro­gra­mie kon­cer­tu znaj­dzie­cie utwo­ry m.in. duetów: Jerzy Ficow­ski i Wła­dy­sław Sła­wiń­ski, Sta­ni­sław Szy­dłow­ski i Jerzy Wasow­ski,  Julian Tuwim i Jarek Kor­da­czuk, Anna Kier­kosz i Agniesz­ka Widlarz. śpie­wa­ją kolo­ro­we gło­sy Hash­tag Ensam­ble – Mar­ta Grzy­wacz i Maciej Nerkowski.

Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawia­ren­ki. Kawia­ren­ka czyn­na od godzi­ny 9:00 do 14:00.


Wystąpią

Mar­ta Grzy­wacz  głos
Maciej Ner­kow­ski głos
Krzysz­tof Kozłow­ski for­te­pian
Anna Sza­wiel sce­na­riusz i prowadzenie


Patro­nem medial­nym wyda­rze­nia jest pismo Kosmos dla Dziewczynek.


O cyklu:

Ąsą­Bą­ble to per­for­ma­tyw­ne kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–7 lat. Każ­dy z nich opar­ty jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne zaba­wy i walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej dla naj­młod­szych prze­strze­ni moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i pro­por­cji. Teatral­na for­mu­ła pro­wa­dze­nia kon­cer­tów sprzy­ja sku­pie­niu i pozwa­la ocza­ro­wać się dźwię­kom, a zapro­sze­nie do wspól­nych impro­wi­za­cji uwal­nia natu­ral­ną potrze­bę eks­pre­sji małych osób. W myśl słów Janu­sza Kor­cza­ka “Nie ma dzie­ci, są ludzie” wszy­scy ich uczest­ni­cy trak­to­wa­ni są z sza­cun­kiem i mają swój udział w prze­bie­gu wyda­rze­nia. Cykl pre­zen­tu­je wyłącz­nie muzy­kę XX i XXI wie­ku. Jego sta­łym ele­men­tem jest pre­zen­ta­cja nagra­nia utwo­ru sym­fo­nicz­ne­go lub z nur­tu sound design i elektroniki.

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty bli­skie prak­ty­ce Hash­tag Ensem­ble: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział mają tak­że zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy oraz ilu­stra­to­rzy i lite­ra­ci. Teatr jest natu­ral­nym polem dzia­ła­nia nowej muzy­ki, dla­te­go w edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter cyklu Ąsą­Bą­ble wpi­su­je się rów­nież przy­go­to­wa­nie aktor­skie muzyków.

Kura­tor­ką i pro­wa­dzą­cą cykl jest Anna Sza­wiel – aktor­ka i lek­tor­ka, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w inter­dy­scy­pli­nar­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji, zawsze w łącz­no­ści z dzie­cię­cą wyobraź­nią. Pro­gram kon­cer­tów współ­two­rzą muzy­cy Hash­tag Ensemble.

===

Pro­jekt Ąsą­Bą­ble twór­czo roz­wi­ja kon­cep­cję cyklu “Smy­ko­wi­zje” fun­da­cji “Muzy­ka jest dla wszyst­kich”, w ramach któ­re­go w latach 2016–2022 Hash­tag Ensem­ble i Anna Sza­wiel wyko­na­li wspól­nie ponad 130 kon­cer­tów i mini­per­for­man­sów, poszu­ku­jąc naj­cie­kaw­szych form pre­zen­to­wa­nia muzy­ki nowej. Autor­ką kon­cep­cji i kura­tor­ką Smy­ko­wi­zji była Anna Kier­kosz. Był to pierw­szy w Pol­sce cykl wyda­rzeń adre­so­wa­nych do naj-najów, pod­czas któ­rych muzy­ka współ­cze­sna gra­ła głów­ną rolę.Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce