Przejdź do treści

Pinhole cameras

17.06 SB 16:00

Co koja­rzy Ci się z domem? Zapach świe­żo mie­lo­nej kawy, widok dzie­cię­ce­go rysun­ku na lodów­ce, a może mami­ne szu­ra­nie kap­cia­mi? Te pyta­nia zada­my Wam na warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych, pod­czas któ­rych budo­wać będzie­my tzw. pin­ho­le came­ras – pry­mi­tyw­ne apa­ra­ty otworkowe.


Pod­czas spo­tka­nia pod kie­run­kiem foto­gra­fa Kac­pra Bart­cza­ka przy­go­to­wy­wać będzie­my pro­ste, wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne (tzw. apa­ra­ty otwor­ko­we). Następ­nie zachę­ci­my Was do eks­plo­ro­wa­nia wła­snych domów, aby odkryć ich niezwykłość.

Efek­ty Waszych foto­gra­ficz­nych poszu­ki­wań w zaka­mar­kach domów i pamię­ci moż­na będzie zoba­czyć pod­czas wer­ni­sa­żu poprze­dza­ją­ce­go kon­cert otwar­cia AżTak Festi­wa­lu 2023, któ­ry odbę­dzie się 6 lip­ca o godzi­nie 20:00 w Hash­tag Labie.

Wasze autor­skie foto­gra­fie sta­ną się par­ty­tu­ra­mi gra­ficz­ny­mi, któ­re zosta­ną zin­ter­pre­to­wa­ne przez muzy­ków Hash­tag Ensem­ble. Do muzycz­ne­go opra­co­wa­nia wybie­rze­my sześć ujęć, z któ­rych każ­de sta­nie się kan­wą nowe­go utworu.


Dla kogo?

Warsz­ta­ty są skie­ro­wa­ne do osób od 0 do 102 lat! Jeśli macie ocho­tę przyjść całą rodzi­ną z dzieć­mi, będzie­cie się dobrze bawić, a potem wspól­nie eks­plo­ro­wać swo­je miesz­ka­nia.

Udział w warsz­ta­tach nie wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia czy wie­dzy z zakre­su fotografii.

Udział w warsz­ta­tach jest bezpłatny.


Zapisy

Warsz­ta­ty są bez­płat­ne. Aby wziąć w nich udział, pro­si­my o wysła­nie zgło­sze­nia na adres e‑mail: ania@hashtaglab.pl.


Orga­ni­za­to­rem AżTak Festi­wa­lu jest Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii pro­wa­dzą­ca spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab i zespół Hash­tag Ensemble.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­rzy:
Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów ZAIKS
Glis­san­do
Meakul­tu­ra

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce