Przejdź do treści

P.I.K.A.

11.06 WT 18:00

prak­ty­ka impro­wi­za­cji kolek­tyw­nej akustycznej

practice/improvisation/collective/acoustic


P.I.K.A. to spo­tka­nia dla muzy­ków aku­stycz­nych. Celem spo­tkań jest prak­ty­ko­wa­nie impro­wi­za­cji swo­bod­nej kolek­tyw­nej. W spo­tka­niach mogą wziąć udział muzy­cy zwią­za­ni z roz­ma­ity­mi gatun­ka­mi muzycz­ny­mi, zarów­no doświad­cze­ni impro­wi­za­to­rzy jak i muzy­cy pra­gną­cy roz­po­cząć prak­ty­kę impro­wi­za­cji. Dla pia­ni­stów dostęp­ny jest fortepian.


ter­mi­ny spo­tkań: 9 kwiet­nia, 14 maja, 11 czerwca 

odci­nek cza­su: 18:00–21:00

ini­cja­tor­ka: Mar­ta Grzywacz

licz­ba uczest­ni­ków: od 3 do 8

zgło­sze­nia: pika@hashtaglab.pl

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce