Przejdź do treści

Orkiestra im. Bagna i Strumienia

08.06 SB 11:00

60 PLN

Orkiestra im. Bagna i Strumienia to pierwszy utwór skomponowany specjalnie dla cyklu rodzinnego ĄsąBąble. Zapraszamy na koncert dzieci w wieku lat 3+ oraz ich najbliższych dorosłych! 

Wio­sna, lato, jesień, zima – ta uspo­ka­ja­ją­ca cyklicz­ność wystę­pu­je ostat­nio coraz czę­ściej w baśniach niż w rze­czy­wi­sto­ści. Grzy­bia­rze cho­dzą po lasach w grud­niu, żura­wie prze­sta­ją zimo­wać w cie­płych kra­jach, a wino­ro­śle emi­gru­ją na pół­noc ze stra­chu przed upa­ła­mi. „Orkie­stra im. Bagna i Stru­mie­nia” to cykl minia­tur Jar­ka Kor­da­czu­ka poru­sza­ją­cych temat zmian kli­ma­tu i tro­ski o śro­do­wi­sko, napi­sa­ny z czu­łą myślą o naj­młod­szych przed­sta­wi­cie­lach homo sapiens.

Zbli­ża­jąc się do idei dzie­ła muzycz­ne­go jako eko­sys­te­mu, przyj­rzy­my się jego kolej­nym war­stwom. Porzu­ca­jąc na chwi­lę antro­po­cen­trycz­ną per­spek­ty­wę, odda­my głos rośli­nom, zwie­rzę­tom i zja­wi­skom, wsłu­cha­my się we współ­cze­sne opo­wie­ści rze­ki, lasu i bagna. Współ­brz­mie­nia kwin­te­tu smycz­ko­we­go i sło­wa wej­dą w dia­log z elek­tro­ni­ką. Inte­rak­tyw­ne czuj­ni­ki roz­miesz­czo­ne w prze­strze­ni Hash­tag Lab odda­je­my w ręce naszej ąsą­bą­blo­wej publicz­no­ści. Jeste­śmy cie­ka­wi, jak zabrzmi taka orkie­stra sen­so­rów. Pew­ne jest, że jej skład, zaan­ga­żo­wa­nie, nastrój nada­dzą wyko­na­niu uni­ka­to­wy cha­rak­ter i będą inspi­ra­cją dla impro­wi­zo­wa­nych par­tii utwo­ru gra­nych przez zespół.

Program:

Orkie­stra im. Bagna i Strumienia

Jarek Kor­da­czuk muzy­ka

Anna Sza­wiel sło­wa

Wystąpią:

Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce

Agniesz­ka Guz skrzyp­ce

Bar­tosz Para­dow­ski altów­ka (Aka­de­mia PRO)

Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la

Albert Mycz­kow­ski kon­tra­bas

Jarek Kor­da­czuk elek­tro­ni­ka

Anna Sza­wiel per­for­mer­ka


Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu celo­we­go, w ramach pro­gra­mu „Zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca”

Part­ne­rzy: POLMIC, Wytwór­nia Zda­rzeń Sono­ki­ne­tycz­nych, Kosmos dla Dziewczynek. 

O cyklu:

Ąsą­Bą­ble to per­for­ma­tyw­ne kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–7 lat. Każ­dy z nich opar­ty jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne zaba­wy i walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej dla naj­młod­szych prze­strze­ni moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i pro­por­cji. Teatral­na for­mu­ła pro­wa­dze­nia kon­cer­tów sprzy­ja sku­pie­niu i pozwa­la ocza­ro­wać się dźwię­kom, a zapro­sze­nie do wspól­nych impro­wi­za­cji uwal­nia natu­ral­ną potrze­bę eks­pre­sji małych osób. W myśl słów Janu­sza Kor­cza­ka Nie ma dzie­ci, są ludzie, wszy­scy ich uczest­ni­cy trak­to­wa­ni są z sza­cun­kiem i mają swój udział w prze­bie­gu wyda­rze­nia. Cykl pre­zen­tu­je wyłącz­nie muzy­kę XX i XXI wie­ku. Jego sta­łym ele­men­tem jest pre­zen­ta­cja nagra­nia utwo­ru sym­fo­nicz­ne­go lub z nur­tu sound design i elektroniki.

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty bli­skie prak­ty­ce Hash­tag Ensem­ble: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział mają tak­że zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy oraz ilu­stra­to­rzy i lite­ra­ci. Teatr jest natu­ral­nym polem dzia­ła­nia nowej muzy­ki, dla­te­go w edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter cyklu Ąsą­Bą­ble wpi­su­je się rów­nież przy­go­to­wa­nie aktor­skie muzyków.

Kura­tor­ką i pro­wa­dzą­cą cykl jest Anna Sza­wiel – aktor­ka i lek­tor­ka, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w inter­dy­scy­pli­nar­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji, zawsze w łącz­no­ści z dzie­cię­cą wyobraź­nią. Pro­gram kon­cer­tów współ­two­rzą muzy­cy Hash­tag Ensemble.

Bilety

60 PLN

Wkrótce