Przejdź do treści

Obroty i Zaklęcia

22.06 SB 20:00

40 PLN

Hash­tag Lab to dom pełen zaka­mar­ków i archi­tek­to­nicz­nych nie­spo­dzia­nek. Gra­li­śmy już dla Was w sali kon­cer­to­wej, pra­cow­ni, ćwi­cze­niów­ce, wyska­ki­wa­li­śmy z sza­fy w szat­ni, dia­lo­go­wa­li­śmy z gir­lan­dą pomi­do­rów w ogród­ku, wyświe­tla­li­śmy ope­rę na patio. Tym razem wspi­na­my się na dach, aby stam­tąd zagrać pro­gram, któ­ry jest naszą fan­ta­zją o współ­cze­snej serenadzie.

Zasiądź­cie wygod­nie na leża­kach w cie­pły wie­czór i zasłu­chaj­cie się w muzy­kę Kaiji Saaria­ho i Salva­to­re Sciar­ri­no — dwoj­ga mistrzów muzycz­ne­go malar­stwa. Niech efe­me­rycz­ne brzmie­nia nok­tur­nów i sere­nad mie­sza­ją się swo­bod­nie z gło­sa­mi mia­sta, szu­mem drzew owo­co­wych i podmu­cha­mi wiatru.

Hash­tag Ensem­ble obcho­dzi dzie­się­cio­le­cie dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej i z tej oka­zji pre­zen­tu­je muzy­ków koope­ra­ty­wy w utwo­rach solo­wych. Hash­ta­gow­cy, któ­rzy od lat wystę­pu­ją w roz­ma­itych obsa­dach kame­ral­nych, w jubi­le­uszo­wym roku pre­zen­tu­ją swo­je indy­wi­du­al­ne zain­te­re­so­wa­nia muzycz­ne i przy­go­to­wu­ją utwo­ry będą­ce odzwier­cie­dle­niem ich wła­snej wraż­li­wo­ści. W kon­cer­cie Obro­ty i Zaklę­cia usły­szy­my flet, skrzyp­ce, akor­de­on, wio­lon­cze­lę i altów­kę. Dzię­ki umiej­sco­wie­niu kon­cer­tu na dachu mamy nadzie­ję, że nie będą to mikro-reci­ta­le solo­we, a swo­ista kame­ra­li­sty­ka “site-spe­ci­fic”, w któ­rej par­tie instru­men­tal­ne dia­lo­go­wać będą z dźwię­ka­mi miasta.

Gdy­by­śmy mie­li wymie­nić kom­po­zy­to­rów, któ­rych dzie­ła są nam w Hash­tag Ensem­ble szcze­gól­nie bli­skie, z pew­no­ścią w ich gro­nie zna­leź­li­by się Salva­to­re Sciar­ri­no i Kaija Saaria­ho. Ope­rę Aspern Sciar­ri­no mie­li­śmy przy­jem­ność przy­go­to­wać w for­mie audio-video w cza­sach pan­de­mii, a następ­nie wysta­wić w Teatrze Stu­dio we współ­pra­cy z festi­wa­lem War­szaw­ska Jesień. Malar­stwo muzycz­ne Sciar­ri­no, mimo że na odbior­cy może robić wra­że­nie natu­ral­nie budo­wa­nych, deli­kat­nych fak­tur (czę­sto tak efe­me­rycz­nych, że led­wo sły­szal­nych), w isto­cie wyma­ga wiel­kiej wir­tu­oze­rii, sku­pie­nia i wyobraź­ni bar­wo­wej. Kaija Saaria­ho rów­nież była już obec­na w naszym reper­tu­arze, mię­dzy inny­mi w ramach pro­jek­tu BEZCZAS dla festi­wa­lu Muzy­ka Wia­ry Muzy­ka Poko­ju. Jej przej­mu­ją­ce Cen­dres zabrzmia­ło wów­czas obok dzieł Geo­r­ga Crum­ba i Mor­to­na Feld­ma­na. Wybit­na fiń­ska twór­czy­ni, któ­ra w 2019 roku zosta­ła uzna­na przez BBC za naj­wy­bit­niej­szą żyją­cą kom­po­zy­tor­kę, tak mówi­ła o swo­ich oni­rycz­nych utwo­rach: Trak­tu­ję marze­nie sen­ne jako wro­ta do bytów ukry­tych – na przy­kład śmier­ci i miło­ści – rze­czy pod­sta­wo­wych, o któ­rych nie mamy pojęcia.

Jak może brzmieć współ­cze­sna sere­na­da w dłu­gi, czerw­co­wy wie­czór? Czy let­nie kon­cer­ty na dachu wej­dą na sta­łe do pro­gra­mu Hash­tag Labu? Prze­ko­naj­cie się razem z nami.

Program

Salva­to­re Sciar­ri­no All’au­re in una lon­tan­za na flet
Kaija Saaria­ho Noc­tur­ne na skrzyp­ce
Salva­to­re Sciar­ri­no Vaga­bon­de Blu na akor­de­on
Kaija Saaria­ho Spins and Spells na wio­lon­cze­lę
Kaija Saaria­ho Vent Noc­tur­ne na altów­kę i elektronikę

Wystąpią

Ania Kar­po­wicz flet
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Paweł Janas akor­de­on
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka

Realizacja

Ania Kar­po­wicz kon­cep­cja pro­gra­mo­wa i tekst

Karol Tomo­ki Yama­za­ki iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na 

Woj­ciech Bła­żej­czyk, Kosma Stan­de­ra reży­se­ria dźwię­ku 

Mar­ta Piór­kow­ska pro­duk­cja


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Muzy­ka”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­rzy: POLMIC. 

Bilety

40 PLN

Wkrótce