Przejdź do treści

Niemy movie

02.02 PT 20:00

30 PLN

Pod­czas wie­czo­ru z Nie­my Movie muzy­cy i akto­rzy wyko­na­ją na żywo muzy­kę i dub­bing do nie­mych fil­mów. Pro­duk­cje świa­to­wej kine­ma­to­gra­fii sprzed kil­ku­dzie­się­ciu lat w ich inter­pre­ta­cji nabio­rą kolo­rów i humo­ru. Arty­ści zilu­stru­ją je muzy­ką w wie­lu gatun­kach, a boha­te­rów obda­rzą indy­wi­du­al­ny­mi głosami.


Każ­dy z człon­ków Nie­my Movie jest mul­tiin­stru­men­ta­li­stą, co spra­wia, że zespół poru­sza się swo­bod­nie w róż­nych kon­wen­cjach − od kla­sy­ki po roz­ryw­kę, od teatral­ne­go pato­su po kre­sków­ko­wy slap­stick. W efek­cie powsta­je mozai­ka barw i emo­cji, kolo­ry, któ­re wykra­cza­ją poza odcie­nie sza­ro­ści na ekra­nie. W reper­tu­arze zespo­łu znaj­du­ją się fil­my przy­go­do­we, hor­ro­ry, kome­die, dra­mat, for­my krót­ko- i pełnometrażowe.

W Hash­tag Labie Nie­my Movie zapre­zen­tu­je wybra­ne sce­ny z takich fil­mów jak m.in. Ali­cja w kra­inie cza­rów, Maska Zor­ro, Zagi­nio­ny świat, Upiór w ope­rze, Nos­fe­ra­tu, Gabi­net dok­to­ra Cali­ga­ri czy Podróż na księ­życ.

Tym razem dzię­ki rota­cji zapro­szo­nych gości zespół będzie tak­że “prze­po­czwa­rzać” się na sce­nie, zapew­nia­jąc słu­cha­czom i widzom  dodat­ko­wych wrażeń.


Wystąpią

Woj­ciech Bła­żej­czyk gita­ra, skrzyp­ce, małe instru­men­ty
Jakub Bru­szew­ski  gita­ra baso­wa, pad, loopy, per­ku­sjo­na­lia
Maciej Więc­kow­ski tekst i dub­bing
Maciej Zych sak­so­fon, EWI, instru­men­ty kla­wi­szo­we, gitara

Gościn­nie:

Wero­ni­ka Jele­śniań­ski dub­bing
Kata­rzy­na Kar­czew­ska dub­bing
Mag­da Kusa dub­bing
Woj­tek Bochra dub­bing
Jędrzej Czer­wo­no­grodz­ki dub­bing
Bar­tek Szru­ba­rek dub­bing

Realizacja

opie­ka pro­gra­mo­wa, tekst: Woj­ciech Bła­żej­czyk
pro­duk­cja: Woj­ciech Bła­żej­czyk
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yamazaki

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce