Przejdź do treści

Naokoło

27.04 SB 19:00

10 PLN

Spek­takl tanecz­no-muzycz­ny “Naoko­ło” został stwo­rzo­ny dzię­ki współ­pra­cy stu­den­tów Wydzia­łu Tań­ca oraz stu­den­tów Wydzia­łu Kom­po­zy­cji z Cho­pin Uni­ver­si­ty Elec­tro­nic Music Studio.


Eks­plo­ru­jąc kon­cep­cję koła zarów­no w kon­tek­ście ruchu, jak i w sfe­rze muzycz­nej, “Naoko­ło” zapra­sza widzów do podró­ży przez dyna­micz­ne i wie­lo­wy­mia­ro­we prze­strze­nie sztu­ki. Intry­gu­ją­ce cho­re­ogra­fie spla­ta­ją się w har­mo­nij­ny dia­log z ory­gi­nal­ny­mi pomy­sła­mi muzycznymi.

“Naoko­ło” prze­kra­cza gra­ni­ce zwy­kłe­go spek­ta­klu tanecz­ne­go, sta­jąc się reflek­sją nad esen­cją ruchu, dźwię­ku i ich sub­tel­nych powią­zań. Cen­tral­ną ideą tego wyda­rze­nia było rów­no­rzęd­ne trak­to­wa­nie tań­ca i muzy­ki, pod­kre­śla­jąc sym­bio­zę mię­dzy poszcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi sztuki.

Muzyka

Lena Michaj­łów
Bar­tosz Mular­ski
Olga Pasek
Wło­dzi­mierz Żukowski 

Choreografia, Taniec

Maja Bilek
Mar­ta Pie­czul
Oli­wia Rybic­ka
Tomasz Świ­tlic­ki
Kla­ra Twardowska

Opieka artystyczna

Jan Duszyń­ski

Aldo­na Nawrocka-Woźniak

Okta­wia Pączkowska

Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Okta­wia Pączkowska 

iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na:  Okta­wia Pącz­kow­ska
opie­ka pro­duk­cyj­na: Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska, Lilian­na Krych

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

10 PLN

Wkrótce