Przejdź do treści

Meaning Detected

04.04 CZW 19:00

40 PLN

Meaning Detec­ted, bo odkry­wa­my zna­cze­nie i war­tość dobrych współ­prac. Od #10 lat nie­stru­dze­nie poszu­ku­je­my nowych spo­so­bów współ­two­rze­nia muzyki. 


Chce­my, aby dla naszych odbior­ców była czymś wię­cej, niż tyl­ko zesta­wem cie­ka­wych dźwię­ków. Chce­my, aby opo­wia­da­ła histo­rie i odno­si­ła się do świa­ta, któ­ry codzien­nie zwa­la się im na gło­wę żąda­jąc reak­cji, reflek­sji, inter­pre­ta­cji. Chce­my tak­że, aby dla twór­ców: kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców i współ­pra­cow­ni­ków, wspól­ne wytwa­rza­nie nowej muzy­ki było pro­ce­sem budu­ją­cym dobre wię­zi. Takie, któ­re po latach pozwa­la­ją odna­leźć się na innym kon­ty­nen­cie i wró­cić do roz­mów o sztu­ce, jak gdy­by­śmy widzie­li się wczoraj. 

Hash­tag Ensem­ble to zbiór indy­wi­du­al­no­ści, muzy­ków dzia­ła­ją­cych na róż­nych polach – kom­po­zy­to­rów, wykła­dow­ców aka­de­mic­kich, muzy­ków soli­stów, kame­ra­li­stów, zna­ko­mi­tych muzy­ków orkie­stro­wych, muzy­ków sesyj­nych i tych zwią­za­nych z fol­kiem, czy alter­na­ty­wą. Od począt­ku ist­nie­nia zespo­łu wie­dzie­li­śmy, że jest to nasze bogac­two, a nie ogra­ni­cze­nie. Pod­czas kon­cer­tu #10 Meaning Detec­ted zagra­my utwo­ry dedy­ko­wa­ne soli­stom, dzię­ki któ­rym będzie moż­na usły­szeć róż­no­rod­ność naszych spe­cja­li­za­cji i zaangażowań.

Jed­ną z waż­nych dla nas, dobrych współ­prac, jest ta roz­po­czę­ta w pan­de­mii i kon­ty­nu­owa­na entu­zja­stycz­nie w kolej­nych latach z kom­po­zy­to­rem Rafa­łem Zapa­łą. Mamy za sobą kon­cer­ty w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, mono­gra­ficz­ny kon­cert w Hash­tag Labie oraz nagra­nie pły­ty z utwo­ra­mi Rafa­ła dla wytwór­ni KAIROS. Pre­mie­ra „Futi­li­ty” jest świet­ną oka­zją do ponow­ne­go spo­tka­nia i opo­wie­dze­nia o współ­dzia­ła­niu w muzy­ce nowej, któ­re jest polem do zwy­kłych i nie­zwy­kłych spo­tkań fascy­na­tów i pro­fe­sjo­na­li­stów, arty­stów począt­ku­ją­cych i twór­ców uzna­nych w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku muzy­ki współczesnej. 

Kon­cert poprze­dzi roz­mo­wa z Rafa­łem Zapa­łą, któ­rą popro­wa­dzi Moni­ka Pasiecz­nik, a zamknie utwór Roz­pusz­cza­nie-Medy­ta­cja.

Ania Kar­po­wicz

W tym miej­scu chce­my podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy pra­co­wa­li z nami w zespo­le na prze­strze­ni ostat­nich 10 lat i poszli wła­sną dro­gą, cie­szy­my się, że mogli­śmy Was spo­tkać:  Igna­cy Zalew­ski, Leszek Lorent, Dariusz Przy­byl­ski, Jago­da Suduj­ko,  Alek­san­der Dębicz, Hubert Zemler, Woj­tek Psiuk, Piotr Sałajczyk.


Program

Rafał Zapa­ła Kwa­dra­ty na trójkąty 

na per­ku­sję i elektronikę

Joao Pedro Oli­ve­iro Sin­gu­la­ri­ty 

na wio­lon­cze­lę i taśmę

Woj­ciech Bła­żej­czyk Fake Roses

na skrzyp­ce i elektronikę

Jacob TV Pim­pin 

na klar­net i taśmę

Rafał Zapa­ła Roz­pusz­cza­nie – Medytacja 

na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i taśmę


Wystąpią

Ania Kar­po­wicz flet
Oli­wier Andrusz­czen­ko klar­net
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ka-Pęka­la per­ku­sja


Realizacja

Kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Ania Kar­po­wicz
Pro­duk­cja: Mar­ta Piór­kow­ska, Ania Karpowicz

Iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yamazaki 

Reży­se­ria dźwię­ku: Woj­ciech Błażejczyk 


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

40 PLN

Wkrótce