Przejdź do treści

Ludzie z Vełny

07.03 CZW 19:00

W 2021 roku z ini­cja­ty­wy gru­py muzy­ków zwią­za­nych z Aka­de­mią Muzycz­ną im. F. Nowo­wiej­skie­go powstał pierw­szy w Byd­gosz­czy zespół muzy­ki współ­cze­snej – Ludzie z Vełny.


Jego głów­nym celem jest   zama­wia­nie, pra­wy­ko­ny­wa­nie  oraz   pro­pa­go­wa­nie pol­skiej muzy­ki naj­now­szej, któ­ra w odczu­ciu arty­stów two­rzą­cych gru­pę nie jest wystar­cza­ją­co wspie­ra­na i pre­zen­to­wa­na w naszym kra­ju jak i  za jego gra­ni­ca­mi. Pro­gra­my wspie­ra­ją­ce twór­czość naj­now­szą są nie­wy­dol­ne i nie­do­fi­nan­so­wa­ne. Stąd idea powo­ła­nia do życia Fun­da­cji Pol­skiej Muzy­ki Kame­ral­nej – ART MINTAKA, któ­rej głów­nym celem jest wspie­ra­nie rodzi­mej twór­czo­ści, dzieł i ich autorów.

Z tego powo­du, pod­czas kon­cer­tów zespo­łu pre­zen­to­wa­ne są pra­wy­ko­na­nia. Tak będzie i tym razem. Naj­now­szy utwór Rafa­ła Gorzyc­kie­go –  ARIE CZASÓW na sopran, syn­te­za­tor mowy, trąb­kę, for­te­pian i elek­tro­ni­kę został zamó­wio­ny przez  Mia­sto Byd­goszcz, któ­re wła­śnie otrzy­ma­ło tytuł Mia­sta Muzy­ki ‑UNESCO  oraz  przez fun­da­cję Art Min­ta­ka i zosta­nie  po raz pierw­szy wyko­na­ny na war­szaw­skim koncercie.


Program

Artur Zaga­jew­ski  7  na zespół kame­ral­ny i track audio
Rafał Gorzyc­ki  Ludzie z Veł­ny  na zespół kame­ral­ny i elek­tro­ni­kę
Gra­ży­na Pstro­koń­ska-Nawra­til Suda­vik­So­na­ta na altów­kę i for­te­pian
Alek­san­der Kościów Shi­ha­ikai na sopran i for­te­pian
Rafał Gorzyc­ki Die Arien der Zeit na sopran, syn­te­za­tor mowy, trąb­kę, for­te­pian i elektronikę


Wystąpią

Doro­ta Nowak sopran

Tomasz Glu­ska trąb­ka

Joan­na Cza­piń­ska for­te­pian

Rafał Gorzyc­ki elek­tro­ni­ka, syn­te­za­tor mowy

Michał Edgar Kot altów­ka
Mate­usz Szwan­kow­ski klar­net basowy


Realizacja

Rafał Gorzyc­ki kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst
Karol Tomo­ki Yama­za­ki iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na
Kosma Stan­de­ra reży­se­ria dźwięk


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja Pol­skiej Muzy­ki Kame­ral­nej  ART MINTAKA

Zada­nie współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu samo­rzą­du Woje­wódz­twa Kujawsko-Pomorskiego

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez  Mia­sto Bydgoszcz


Part­ne­rzy: ZAW Sto­Art, Pol­skie Wydaw­nic­two Muzycz­ne
Patro­ni: POLMIC, Glis­san­do

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce