Przejdź do treści

Kwiaty brzmiące i brzdące

24.06 SB 12:00

30 PLN

Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert i wspól­ne dzia­ła­nie kre­atyw­ne dla rodzin z dzieć­mi 5–7 lat


Co pisz­czy w tra­wie i jak to w ogó­le moż­li­we, że na co dzień nie sły­szy­my brzmie­nia i dźwię­ku kwia­tów? No na przy­kład dzwon­ków. Wiją­ce się lub pro­ste łody­gi, wzo­ry list­ków, kształ­ty i kolo­ry kwia­tów: cały ten róż­no­rod­ny świat barw­nych kie­li­chów, cza­rek i puchar­ków, sece­sja kształ­tów roślin to goto­we par­ty­tu­ry gra­ficz­ne czy­li nuty, któ­re doświad­czo­ny współ­cze­sny muzyk potra­fi odczy­tać i zagrać.

Może więc utwór współ­cze­sne­go estoń­skie­go kom­po­zy­to­ra Arvo Pär­ta oka­że się wie­lo­płat­ko­wą sto­krot­ką, a wspa­nia­ły czer­wo­ny mak zabrzmi jak klar­net? A gita­ra zmie­ni się w hisz­pań­ską, pur­pu­ro­wą różę? Może w utwo­rze szwedz­kiej kom­po­zy­tor­ki Karin Reh­nqu­ist błę­kit­nym chó­rem zaśpie­wa­ją cha­bry i dzwon­ki? To, co usły­szy­my, będzie zale­żeć w pew­nym stop­niu od wyobraź­ni uczest­ni­ków i wyko­naw­ców nasze­go koncertu.

Pew­ne jest, że spraw­dzi­my, czy zwy­kła tra­wa może zmie­nić się w instru­ment dęty (np. wła­śnie klar­net). Stwo­rzy­my też nasze wła­sne par­ty­tu­ry gra­ficz­ne w for­mie kwia­tów i spraw­dzi­my, czy obec­ni pod­czas kon­cer­tu arty­ści potra­fią je zagrać i zaśpie­wać. Będzie barw­nie, kre­atyw­nie i zupeł­nie nie­zwy­czaj­nie. Zapra­sza­my na ostat­ni przed waka­cja­mi kon­cert z cyklu Ąsą­Bą­ble w ogro­dzie Hash­tag Lab. 

Pod­czas wyda­rze­nia będzie­my uży­wać farb pla­ka­to­wych. W przy­pad­ku nie­po­go­dy kon­cert odbę­dzie się w budyn­ku Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab.


Wystąpią

  • Mar­ta Grzy­wacz głos
  • Adam Elia­siń­ski klar­net
  • Kostek Szem­raj gita­ra
  • Anna Kier­kosz pro­wa­dze­nie 

Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawia­ren­ki. Kawia­ren­ka czyn­na od godzi­ny 9:00 do 14:00.


Anna Kier­kosz – peda­goż­ka sztu­ki i muzy­ki współ­cze­snej, arte­du­ka­tor­ka, kura­tor­ka Festi­wa­lu Mała War­szaw­ska Jesień, cyklu “Smy­ko­wi­zje” Fun­da­cji Muzy­ka jest dla wszyst­kich, a tak­że kura­tor­ka ds. edu­ka­cji i pro­jek­tów w Teatrze Lalek Guli­wer. Autor­ka wier­szy, tek­stów pio­se­nek i ksią­żek dla dzie­ci, mama Róży.


Pro­jekt Ąsą­Bą­ble twór­czo roz­wi­ja kon­cep­cję cyklu “Smy­ko­wi­zje” fun­da­cji “Muzy­ka jest dla wszyst­kich”, w ramach któ­re­go w latach 2016–2022 Hash­tag Ensem­ble i Anna Sza­wiel wyko­na­li wspól­nie ponad 130 kon­cer­tów i mini­per­for­man­sów, poszu­ku­jąc naj­cie­kaw­szych form pre­zen­to­wa­nia muzy­ki nowej. Autor­ką kon­cep­cji i kura­tor­ką Smy­ko­wi­zji była Anna Kier­kosz. Był to pierw­szy w Pol­sce cykl wyda­rzeń adre­so­wa­nych do naj-najów, pod­czas któ­rych muzy­ka współ­cze­sna gra­ła głów­ną rolę.


Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce