Przejdź do treści

Idealistic Festival

24.09 ND 19:00

100 PLN

W dniach 22–25 wrze­śnia pod­czas jubi­le­uszo­wej edy­cji festi­wa­lu na sce­nach sto­łecz­nych klu­bów spo­tka­ją się naj­cie­kaw­si arty­ści mło­de­go poko­le­nia oraz mię­dzy­na­ro­do­wi twór­cy muzy­ki kre­atyw­nej. Kon­cer­ty to nie wszyst­ko. W ramach wyda­rze­nia odbę­dą się warsz­ta­ty i sesje muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej. W Hash­tag Labie Ide­ali­stic Festi­val będzie gościł 24 września!


Jak wyglą­da festi­wal ide­ali­stycz­ny? Według pomy­sło­daw­ców to taki, któ­ry nie sta­wia na gwiaz­dy, nie szu­flad­ku­je arty­stów według sty­lu, like’ów czy licz­by nagród na kon­cie, ale taki, któ­ry w odpo­wie­dzi na “kul­tu­rę headli­ne­rów” sta­wia na połą­cze­nie arty­stów o ugrun­to­wa­nym kie­run­ku twór­czym, nie­za­leż­nie od ich sta­żu, gatun­ku gra­nej muzy­ki i pozy­cji na ryn­ku. Wie­my, że wybit­ni twór­cy już tu są, cza­sa­mi wystar­czy tyl­ko zapro­sić ich na scenę.

Nie­któ­rzy zapro­sze­ni twór­cy z powo­dze­niem gra­ją pod­czas naj­więk­szych wyda­rzeń muzycz­nych na świe­cie, zde­cy­do­wa­li się jed­nak rów­nież wystą­pić w kame­ral­nych, sto­łecz­nych klu­bach, by wspie­rać ideę sto­ją­cą za festi­wa­lem. Ide­ali­stic Festi­val łączy nie­za­leż­ną duń­ską sce­nę z pol­skim śro­do­wi­skiem muzycz­nym, pro­mu­jąc twór­czą bez­kom­pro­mi­so­wość, nacisk na muzy­kę autor­ską i wspól­ną impro­wi­za­cję. Dla­te­go po każ­dym wyda­rze­niu odbę­dą się kame­ral­ne kon­cer­ty w legen­dar­nym skle­pie z winy­la­mi – Pla­ka­ton. Waż­nym ele­men­tem wyda­rze­nia jest też jego war­tość edu­ka­cyj­na. W ramach Ide­ali­stic Festi­val będzie moż­na rów­nież wziąć udział w dar­mo­wych warsz­ta­tach otwar­tych dla uczniów (i nie tyl­ko) w Kon­cer­to­wym Cen­trum Edu­ka­cji Muzycz­nej przy ul. Połczyńskiej.


W Hash­tag Labie (nie­dzie­la 24.09) będzie­my mieć oka­zję obej­rzeć trzy kon­cer­ty solo­we. Na gita­rze zagra Hubert Kost­kie­wicz, zna­ny z zespo­łów Kurws i Atol Atol Atol. Mar­ce­la Luca­tel­li, rady­kal­na kom­po­zy­tor­ka i woka­list­ka, uży­wa­jąc for­te­pia­nu i gło­su wyko­na mate­riał opar­ty na jej solo­wym albu­mie “ANEW”. Kon­cer­to­wy wie­czór zakoń­czy Kre­sten Osgo­od, duń­ska legen­da muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej i jazzu.


Twórcy

Pomy­sło­daw­ca­mi festi­wa­lu są pia­ni­sta Kamil Pio­tro­wicz i per­ku­si­sta oraz orga­ni­za­tor nie­za­leż­nych imprez Szy­mon Gąsio­rek. Pod­czas stu­diów w Rhy­th­mic Music Con­se­rva­to­ry w Kopen­ha­dze obser­wo­wa­li w ota­cza­ją­cym ich śro­do­wi­sku wie­le oddol­nych ini­cja­tyw, sta­ra­ją­cych się eks­po­no­wać bez­kom­pro­mi­so­wą muzy­kę autor­ską. Ini­cja­ty­wy te czę­sto zda­wa­ły się być indy­wi­du­al­ne, a ich zasięg – moc­no ogra­ni­czo­ny.  Dla­te­go wzo­rem Duń­czy­ków, któ­rzy sta­wia­ją na twór­cze współ­dzia­ła­nie, posta­no­wi­li stwo­rzyć łączą­cą je plat­for­mę, któ­ra wzmoc­ni nie­za­leż­ną sce­nę muzyczną.


Bilety

Bile­ty na Ide­ali­stic Festi­val dostęp­ne są w apli­ka­cji GOING i na goinapp​.pl

Bile­ty Ear­ly Bird 35zł do 16 sierp­nia
II pula 40zł do 21 wrze­śnia
Kar­net na 4 dni 95zł – pula kar­ne­tów ograniczona

Bile­ty w dniu wyda­rze­nia 45zł
Wej­ścia na warsz­ta­ty i sesje improv są darmowe.


Pełny program festiwalu:

22.09 / Pią­tek / Chmu­ry, ul.11 Listo­pa­da 22, War­sza­wa
Tymek Papior [PL] / Jim Kim­chi [DK] / pasz­ka [PL]

23.09 / Sobo­ta / Klub SPA­TiF, Al.Ujazdowskie 45, War­sza­wa
SVIN [DK] / Asger Thom­sen [DK] / Arti­fi­cia­li­ce [PL]

24.09 / Nie­dzie­la / Hash­tag Lab, ul.Barska 29, War­sza­wa
Hubert Kost­kie­wicz [PL] / Mar­ce­la Luca­tel­li [BR/DK] / Kre­sten Osgo­od [DK]

25.09 / Ponie­dzia­łek / Kon­cer­to­we Cen­trum Edu­ka­cji Muzycz­nej (KCEM), Połczyń­ska 56, War­sza­wa
Warsz­ta­ty z Kre­ste­nem Osgoodem

22.09–25.09 / PLAKATON, War­szaw­skie Przej­ścia Pod­ziem­ne pod Ron­dem 40-lat­ka (przy Dwor­cu Cen­tral­nym lokal 58/59
Noc­ne improv sesje po głów­nych koncertach


Partnerzy

Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Danii i Mini­ster­stwo Kul­tu­ry Danii | Amba­sa­da Kró­le­stwa Danii w Pol­sce | Jaz­z­Dan­mark | STOART | Glis­san­do | Radio Kam­pus | Radio Kapi­tał | Nowe Idzie od Morza | Going. | Anxio­us Musick Maga­zi­ne | Hała­sy i Melo­die | Pismo

Bilety

100 PLN

Wkrótce