Przejdź do treści

Hereditary

07.07 PT 21:00

Strasz­ny wie­czór AżTak Festi­wa­lu nie może odbyć się bez strasz­ne­go fil­mu. Zapra­sza­my na pro­jek­cję obra­zu “Here­di­ta­ry” z muzy­ką Coli­na Stensona.


Czy nad Gra­ha­ma­mi wisi fatum? Co ozna­cza tytu­ło­we dzie­dzic­two pozo­sta­wio­ne po śmier­ci przez udu­cho­wio­ną senior­kę rodu? Jak moż­na upo­rać się z trau­mą i uzdro­wić tok­sycz­ne rela­cje? Wszyst­kie te pyta­nia odbi­ja­ją się echem po ich drew­nia­nym domu i jego makie­tach two­rzo­nych przez głów­ną boha­ter­kę.

Ari Aster w swo­im fabu­lar­nym debiu­cie podej­mu­je wszyst­kie hor­ro­ro­we lejt­mo­ty­wy, ale prze­twa­rza i nakła­da je w zupeł­nie nowy miks. Klu­czo­we role odgry­wa w nim nie­po­ko­ją­ca muzy­ka Coli­na Stet­so­na oraz prze­ra­ża­ją­ce kli­ki w sound designie.

Jan Topol­ski


O filmie

reży­se­ria Ari Aster
sce­na­riusz Ari Aster
gatu­nek dra­mat, hor­ror
pro­duk­cja USA
pre­mie­ra 21 stycz­nia 2018 (świa­to­wa), 22 czerw­ca 2018 (Pol­ska pre­mie­ra kino­wa)
nagro­dy film dostał 5 nagród i 19 nominacji


Pro­jek­cja fil­mu roz­pocz­nie się wpro­wa­dze­niem, któ­re wygło­si Jan Topol­ski (Glis­san­do).

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce