Przejdź do treści

Grajdomek

25.03 SB 14:00

30 PLN

Wiel­ki obiek­to­fon, czy­li dom przy Bar­skiej 29, zabrzmi swo­imi drzwia­mi, okna­mi, sztuć­ca­mi, krze­sła­mi i zaka­mar­ka­mi. Zaśpie­wa daw­ną melo­dię, wywi­nie fikoł­ka i uko­ły­sze nas do snu.


Zapra­sza­my na pierw­szy kon­cert Ąsą­Bą­bli w nowej, przy­ja­znej rodzi­nom prze­strze­ni. Zabrzmią utwo­ry m.in. Witol­da Luto­sław­skie­go, Louisa Andries­se­na i Geo­r­ge­’a Crum­ba, a impro­wi­za­to­rzy z Hash­tag Ensem­ble stwo­rzą praw­dzi­wą domo­wą sym­fo­nię. Czuj­cie się jak u sie­bie w domu!

O cyklu

Ąsą­Bą­ble to kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–2 i 3–5 lat, ale zapra­sza­my na nie rów­nież star­sza­ki, któ­re lubią towa­rzy­szyć młod­sze­mu rodzeń­stwu. Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawiarenki.

Każ­dy kon­cert opar­ty jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne zaba­wy i walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej, dosto­so­wa­nej do naj­młod­szych prze­strze­ni moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i proporcji. 

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty, tak bli­skie prak­ty­ce Hash­tag Ensem­ble: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział będą w nim mie­li tak­że zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy, ilustratorzy.

Kura­tor­ką i pro­wa­dzą­cą cykl jest Anna Sza­wiel – aktor­ka i lek­tor­ka, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w inter­dy­scy­pli­nar­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji, zawsze w łącz­no­ści z dzie­cię­cą wyobraźnią.

Kolej­ne wyda­rze­nie już 22 kwietnia!


Wystąpią

Mar­ta Grzy­wacz głos
Woj­tek Bła­żej­czyk gita­ra, obiek­to­fo­ny
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska – Pęka­la instru­men­ty per­ku­syj­ne
Ania Sza­wiel pro­wa­dze­nie

Bilety

30 PLN

Wkrótce