Przejdź do treści

Straż Przednia

21.09 CZW 11:00

Przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych orga­ni­zu­ją­cych festi­wa­le i pro­wa­dzą­ce zespo­ły, takie jak Spół­dziel­nia Muzycz­na, Neo­Qu­ar­tet, Kwa­dro­fo­nik i Flow Unit, będą dys­ku­to­wać o pro­ble­mach zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem przed­się­wzięć z zakre­su muzy­ki nowej. Gospo­da­rzem spo­tka­nia będzie Hash­tag Ensemble.


Poru­szy­my tema­ty finan­so­wa­nia arty­stycz­nych ini­cja­tyw i utrzy­ma­nia orga­ni­za­cji nale­żą­cych do trze­cie­go sek­to­ra, pro­wa­dzą­cych pod­mio­ty zbli­żo­ne do tych, któ­re mają sta­łe wspar­cie budże­to­we. Jak moż­na roz­wi­nąć swo­ją dzia­łal­ność, czy ist­nie­ją alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nia, by móc roz­wi­jać zespo­ły bez prze­szkód, czy sta­no­wi­my śro­do­wi­sko­wą jedność?


Spo­tka­nie odby­wa się w ramach akcji #Graj­Fa­ir. pro­wa­dzo­nej przez Hash­tag Ensem­ble od 2021 roku.

Do tej pory pod­czas spo­tkań z eks­per­ta­mi – muzy­ka­mi, pro­du­cen­ta­mi, muzy­ko­lo­ga­mi – naszy­mi gość­mi byli m.in.: Miłosz Bem­bi­now, Joan­na Grot­kow­ska, Wio­le­ta Żochow­ska, Alek­san­dra Kaca, Jan Topol­ski, Bovska, Niko­la Koło­dziej­czyk Moni­ka Pasiecz­nik, Adam Supry­no­wicz, Krzysz­tof Pie­tra­szew­ski, Pia Par­tum, Mar­ta Klu­czyń­ska, Ryszard Wojciul.

Tema­ta­mi pane­li były zagad­nie­nia oscy­lu­ją­ce wokół pra­wa autor­skie­go i pro­ble­mów świa­ta muzycz­no-wydaw­ni­cze­go. Poru­sza­li­śmy też tema­ty prze­trwa­nia w cza­sie pan­de­mii i po niej.

Nasze pane­le odby­wa­ły się na żywo oraz w sie­ci, dotar­ły łącz­nie do oko­ło 50 000 odbiorców.

Part­ne­rem akcji od 2021 roku jest ZAIKS.


Wyda­rze­nie odby­wa się w ramach 66. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Współ­cze­snej “War­szaw­ska Jesień”.

Orga­ni­za­to­rem akcji #Graj­Fa­ir jest Fun­da­cja Sfe­ra Harmonii.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce