Przejdź do treści

Głoś/nik w ruchu

25.08 PT 18:00

Redak­cja maga­zy­nu o muzy­ce współ­cze­snej „Glis­san­do” zapra­sza na spo­tka­nie poświę­co­ne nowe­mu audial­ne­mu nume­ro­wi, dostęp­ne­mu już czę­ścio­wo w inter­ne­cie (glo​snik​.glis​san​do​.pl). „Głoś/nik” ma swą pre­mie­rę w trzech odsło­nach i kon­cen­tru­je się na zapo­śred­ni­czo­nym gło­sie„ mem­bra­nach, słu­chaw­kach, mikro­fo­nach, prze­strze­ni, pamięci.


Spo­tka­nie w Hash­tag Labie będzie się skła­da­ło z dwóch czę­ści. Pod­czas pierw­szej redak­tor pro­wa­dzą­cy Jan Topol­ski popro­wa­dzi dys­ku­sję z autor­ka­mi „Głoś/nika”– Doro­tą Błasz­czak, Mar­tą Michal­ską i Zofią Paśnik (odpo­wia­da­ją­cą tak­że za opra­wę gra­ficz­ną pod­stro­ny). Poroz­ma­wia­my m.in. o gło­sach z mar­gi­ne­sów i archi­wa­liów, jak i arche­olo­gii mediów.

W dru­giej czę­ści wie­czo­ru Kor­ne­lia Kiszew­ska i Anto­ni Mich­nik wyko­na­ją wykład per­for­ma­tyw­ny napi­sa­ny przez Mich­ni­ka spe­cjal­nie na oka­zję tego nume­ru. Jego nagra­nie wej­dzie do ostat­niej, trze­ciej odsło­ny „Głoś/nika”, więc tym bar­dziej zapra­sza­my do udzia­łu.

Weź­cie telefony! 


Orga­ni­za­tor: maga­zyn Glissando

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce