Przejdź do treści

Finał Młodej Akademii

17.06 SB 14:30

5 PLN

Od mar­ca gru­pa 10 uczen­nic i uczniów szkół muzycz­nych gra­ją­cych na instru­men­tach smycz­ko­wych pozna­wa­ła muzy­kę współ­cze­sną, nowe tech­ni­ki, cie­ka­wy reper­tu­ar i impro­wi­za­cję pod­czas sobot­nich warsz­ta­tów Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Esem­ble. Teraz czas na finał – kon­cert, pod­czas któ­re­go mło­dzi muzy­cy zapre­zen­tu­ją swo­je umiejętności!


Warsz­ta­ty smycz­ko­we w ramach Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble to autor­ski pro­jekt Mar­ty Piór­kow­skiej – skrzy­pacz­ki i peda­goż­ki, zwią­za­nej głów­nie z muzy­ką kame­ral­ną, któ­ra na co dzień pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec w Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. K. Szy­ma­now­skie­go w Warszawie.

Pod­czas fina­ło­we­go kon­cer­tu wrę­czy­my mło­dym muzy­kom cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensemble.


Program

  • Ter­ry Riley In C 
  • Baaha El-Ansa­ry 25th Janu­ary 
  • Joseph Hal­l­man Music for Strings cz. 4
  • John Gib­son Camel of Mine

Nie zabrak­nie tak­że muzycz­nej niespodzianki.


Wystąpią

Kla­ra Bar­tel skrzyp­ce
Milan Manic­ki skrzyp­ce
Lud­mi­ła Marut altów­ka
Anna Neste­ro­wicz skrzyp­ce
Krzysz­tof Sałaj­czyk skrzyp­ce
Lukas Simon skrzyp­ce
Jan Son­dij skrzyp­ce
Fran­ci­szek Szcze­pa­niuk wio­lon­cze­la
Fran­ci­szek War­da wio­lon­cze­la
Kata­rzy­na Zio­mek skrzypce

Bilety

5 PLN

Wkrótce