Przejdź do treści

Fikcje i figury

11.04 CZW 19:00

40 PLN

Nowe utwo­ry Sła­wo­mi­ra Woj­cie­chow­skie­go i Alek­san­dry Słyż, każ­dy na swój spo­sób, posze­rza­ją moż­li­wo­ści kry­ją­ce się w tra­dy­cyj­nym zesta­wie­niu skrzy­piec i fortepianu.


Wie­czór będzie rów­nież oka­zją do spo­tka­nia z kom­po­zy­to­rem i kom­po­zy­tor­ką i przed­sta­wie­nia ory­gi­nal­nych kon­cep­cji leżą­cych u pod­staw obu prawykonań. 

Ela­stic Fic­tions Sła­wo­mi­ra Woj­cie­chow­skie­go prze­zna­czo­ny jest na skrzyp­ce, for­te­pian, syn­te­za­tor Kor­ga z woko­de­rem i kom­pu­ter z pro­gra­mem MaxMSP. Kom­po­zy­tor wyko­rzy­stu­je nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści two­rze­nia dźwię­ko­wych idio­mów i zna­czeń inte­rak­tyw­ne­go sys­te­mu two­rzo­ne­go przez  skrzyp­ce, for­te­pian, syn­te­za­tor, kom­pu­ter, mikro­fo­ny i głośniki.

Seven Figu­res Alek­san­dry Słyż na skrzyp­ce, fortepian/pianino i elek­tro­ni­kę eks­plo­ru­je rela­cje mię­dzy into­na­cją, a mikro­to­nal­no­ścią. Uży­te w tym utwo­rze pia­ni­no będzie pre­cy­zyj­nie stro­jo­ne w sys­te­mie opra­co­wa­nym przez ame­ry­kań­skie­go kom­po­zy­to­ra La Mon­te Youn­ga w jego słyn­nym The Well-Tuned Pia­no.


Program

Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski Ela­stic fic­tions 
Alek­san­dra Słyż Seven Figu­res
Trans­kryp­cje utwo­rów Jana Seba­stia­na Bacha w stro­ju natu­ral­nym (Wybra­ły i usły­sza­ły na nowo: Ania Kwiat­kow­ska i Mar­ty­na Zakrzewska)


Wystąpią

Anna Kwiat­kow­ska skrzyp­ce
Mar­ty­na Zakrzew­ska for­te­pian
Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski, Alek­san­dra Słyż elek­tro­ni­ka


Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Krzysz­tof Kwiat­kow­ski
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Kosma Standera

===

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.
Orga­ni­za­to­rem kon­cer­tu jest Fun­da­cja Har­mo­nie i Hałasy

Utwór Alek­san­dry Słyż został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach pro­gra­mu „Zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca.

Kon­cert współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Kul­tu­ra EOG.

Bilety

40 PLN

Wkrótce