Przejdź do treści

f.i.m.m.

17.10 WT 19:00

30 PLN

f.i.m.m. to ini­cja­ty­wa Mar­ty Grzy­wacz. Cykl kon­cer­tów, pod­czas któ­rych zapro­szo­ny impro­wi­za­tor two­rzy muzy­kę spon­ta­nicz­nie, bez wcze­śniej­szych szki­ców czy przy­go­to­wań wespół z wybra­nym przez sie­bie muzycz­nym kompanem.


Zało­że­niem pro­gra­mo­wym cyklu jest pod­kre­śle­nie ete­rycz­no­ści muzy­ki jako takiej. Dla­te­go też, impro­wi­zo­wa­ne dzie­ło, któ­re poja­wia się pod­czas kon­cer­tów nie jest w żaden spo­sób reje­stro­wa­ne, dzię­ki cze­mu pozo­sta­je dosłow­nie nie­po­wta­rzal­ne. Być może ta real­na uni­ka­to­wość zda­rze­nia nazna­czy spo­sób w jaki będzie­my takiej jed­no­krot­nej muzy­ki słuchać.


Wystąpią

Robert Jędrze­jew­ski wio­lon­cze­la
Matyl­da Ger­ber sak­so­fon bary­to­no­wy


Artyści

Robert Jędrze­jew­ski
Arty­sta intu­ityw­ny, kre­atyw­ny impro­wi­za­tor, wio­lon­cze­li­sta, kom­po­zy­tor, twór­ca mul­ti­me­diów i pro­jek­tów inter­dy­scy­pli­nar­nych. Zaj­mu­je się głów­nie bada­niem na ile praw­dzi­wie wol­na i mak­sy­mal­nie czy­sta impro­wi­za­cja może stać się pod­sta­wo­wą meto­dą twór­czą na polu nie­zwy­kle dyna­micz­nej sfe­ry per­for­ma­tyw­nej współ­cze­sne­go świa­ta. Spraw­dza i testu­je jakie ele­men­ty są głów­ny­mi moto­ra­mi tego rodza­ju prak­ty­ki i jak w tych inte­rak­tyw­nych warun­kach zacho­wu­je się czło­wiek. Posia­da tytuł dok­to­ra sztuk muzycz­nych. Ma na kon­cie licz­ne pre­zen­ta­cje i koope­ra­cje arty­stycz­ne w kra­ju (War­szaw­ska Jesień, Audio Art, For­ta­li­cje, Sacrum Pro­fa­num, Intu­iti­va, Mózg Festi­val, Musi­ca Pri­va­ta), a tak­że w Euro­pie, USA, Kana­dzie i Singapurze.

Matyl­da Ger­ber
Sak­so­fo­nist­ka sil­nie zwią­za­na z wro­cław­ską sce­ną muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej, lider­ka pol­skich ran­kin­gów jaz­zo­wych, jak i zara­zem spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie badań intu­icji. Współ­two­rzy zespo­ły Śli­na, sne­aky jesus oraz Wro­cław­ską Orkie­strę Improwizowaną.

Mar­ta Grzy­wacz
Impro­wi­za­tor­ka (głos, for­te­pian, ruch, sło­wo), absol­went­ka i wykła­dow­czy­ni Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Zdo­byw­czy­ni tytu­łu Instant Com­po­ser oraz II nagro­dy w kon­kur­sie dla impro­wi­zu­ją­cych kom­po­zy­to­rów orga­ni­zo­wa­nym w ramach festi­wa­lu Trans­atlan­tyk. Pły­ty z jej muzycz­nym udzia­łem to mię­dzy inny­mi: „Case of sur­pri­se” (z Intu­ition Orche­stra), „Wit­ka­cy” (z Hash­tag Ensem­ble), „Octo­ber suite” (z trio RGG oraz Domi­ni­kiem Stry­char­skim i Artu­rem Majewskim).

Bilety

30 PLN

Wkrótce