Przejdź do treści

f.i.m.m. / Mazur & Strycharski

13.04 SB 20:00

30 PLN

f.i.m.m. to ini­cja­ty­wa Mar­ty Grzy­wacz. Cykl kon­cer­tów, pod­czas któ­rych zapro­szo­ny impro­wi­za­tor two­rzy muzy­kę spon­ta­nicz­nie, bez wcze­śniej­szych szki­ców czy przy­go­to­wań wespół z wybra­nym przez sie­bie muzycz­nym kompanem.


Zało­że­niem pro­gra­mo­wym cyklu jest pod­kre­śle­nie ete­rycz­no­ści muzy­ki jako takiej. Dla­te­go też, impro­wi­zo­wa­ne dzie­ło, któ­re poja­wia się pod­czas kon­cer­tów nie jest w żaden spo­sób reje­stro­wa­ne, dzię­ki cze­mu pozo­sta­je dosłow­nie nie­po­wta­rzal­ne. Być może ta real­na uni­ka­to­wość zda­rze­nia nazna­czy spo­sób w jaki będzie­my takiej jed­no­krot­nej muzy­ki słuchać.


Wystąpią

Rafał Mazur aku­stycz­na gita­ra baso­wa
Domi­nik Stry­char­ski flety

Realizacja

kon­cep­cja cyklu Mar­ta Grzy­wacz
pro­duk­cja Mar­ta Grzy­wacz, Lilian­na Krych
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na Karol Yama­za­ki

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.


Bilety

30 PLN

Wkrótce