Przejdź do treści

Elektrofonika

04.04 WT 19:00

30 PLN

Kon­cert eks­pe­ry­men­tal­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej, czę­ścio­wo kom­po­no­wa­nej, czę­ścio­wo impro­wi­zo­wa­nej. Zagra­ją arty­ści zwią­za­ni z Cho­pin Uni­ver­si­ty Elec­tro­nic Music Stu­dio – stu­den­ci i peda­go­dzy Kom­po­zy­cji Muzy­ki Komputerowej.


W “Impro­set AZA” Lena Michaj­łów, Prze­my­sław Pacek i Kor­ne­lia Radzi­szew­ska połą­czą dźwię­ki syn­te­za­to­ra Mooga, prze­twa­rza­ne­go for­te­pia­nu, ampli­fi­ko­wa­nych skrzy­piec i found objects z instru­men­ta­rium etnicz­nym, two­rząc dźwię­ko­wy tryp­tyk este­tyk, któ­re każ­dy z wyko­naw­ców odczu­wa na swój spo­sób. Połą­cze­nie ambien­tu, tech­no i typo­wych tech­nik sono­ry­stycz­nych to rodzaj brzmie­nio­wej kooperatywy. 

Duet Bar­tosz Mular­ski i Wło­dzi­mierz Żukow­ski dzia­ła w sym­bio­zie – muzy­cy wza­jem­nie prze­twa­rza­ją dźwię­ki gene­ro­wa­ne na kalim­bie, for­te­pia­nie i syn­te­za­to­rach, two­rząc ewo­lu­ują­ce, kwa­dro­fo­nicz­ne fak­tu­ry dźwiękowe.

Unbo­un­ded Sound­sca­pes to rodzaj muzycz­ne­go open spa­ce­’a, w któ­rym spo­tka­ją się este­ty­ki i tem­pe­ra­men­ty Żane­ty Rydzew­skiej, Okta­wii Pącz­kow­skiej i Woj­cie­cha Bła­żej­czy­ka. Obok klar­ne­tu baso­we­go poja­wi się gesto­fon i live video. 


Program

Pacek / Michaj­łów / Radzi­szew­ska Impro­set AZA
Mular­ski / Żukow­ski impro #3
Rydzew­ska / Pącz­kow­ska / Bła­żej­czyk Unbo­un­ded Soundscapes


Wystąpią

Improset AZA

Prze­my­sław Pacek syn­te­za­tor Mooga, found objects
Lena Michaj­łów for­te­pian i elek­tro­ni­ka, found objects
Kor­ne­lia Radzi­szew­ska skrzyp­ce ampli­fi­ko­wa­ne i bary­to­no­we, found objects
gościn­nie Mar­cin Mol­ski instru­men­ty etniczne

impro #3

Bar­tosz Mular­ski syn­te­za­to­ry, kalim­ba
Wło­dzi­mierz Żukow­ski for­te­pian, live electronics

Unbounded Soundscapes

Żane­ta Rydzew­ska klar­net baso­wy, elek­tro­ni­ka
Okta­wia Pącz­kow­ska elek­tro­ni­ka, live vide
Woj­ciech Bła­żej­czyk gesto­fon

Bilety

30 PLN

Wkrótce