Przejdź do treści

Dźwiękocyk

25.11 SB 10:00

30 PLN

Czy dźwięk może mieć cię­żar? Przy­jem­ny i uspo­ka­ja­ją­cy, czy leciut­ki i łasko­czą­cy? Cza­sem muzy­ka jest jak cie­pły pled, pod któ­rym roz­pły­wa­my się w bło­go­ści. “Dźwię­ko­cyk” to kon­cert sen­so­rycz­ny dla rodzin z dzieć­mi 0–3, pod­czas któ­re­go będzie­my doświad­czać wra­żeń pły­ną­cych z kon­tak­tu z obiek­ta­mi Intibag. 


Dotyk, ruch i docisk zabio­rą nas do wewnątrz cia­ła, w któ­rym układ ner­wo­wy przej­dzie w stan samo­re­gu­la­cji. Otu­le­ni war­stwa­mi brzmień Mor­to­na Feld­ma­na i Geo­r­ge­’a Crum­ba poszu­ka­my prze­strze­ni na relaks i spo­tka­nie z tym, co śpi wewnątrz nas. Tytuł kon­cer­tu nawią­zu­je do kocy­ków obcią­że­nio­wych, któ­re wpły­wa­ją na nasz układ przy­współ­czul­ny redu­ku­jąc stres i wyci­sza­jąc. Czy będzie­my też ska­kać i fikać? A jak­że! Ale na razie – pssst!


Twórcy

Ania Kar­po­wicz fle­ty
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la instru­men­ty per­ku­syj­ne
Krzysz­tof Kozłow­ski for­te­pian
Iza­be­la Chle­wiń­ska per­for­mans
Tomasz Berg­mann obiek­ty Inti­bag*
Anna Sza­wiel per­for­mans


Inti­bag jest mar­ką i pro­jek­tem badaw­czym. Two­rzy­my inno­wa­cyj­ne obiek­ty sen­so­rycz­ne, któ­re roz­wi­ja­ją świa­do­mość cia­ła,  regu­lu­ją układ ner­wo­wy i wspie­ra­ją rela­cje z inny­mi ludź­mi. Jeste­śmy auto­ra­mi insta­la­cji sen­so­rycz­nych, któ­re two­rzą bez­piecz­ne śro­do­wi­sko regu­la­cji. Roz­wi­ja­my Meto­dę Inti­bag, któ­ra uwzględ­nia bada­nia nauko­we doty­czą­ce neu­ro­pla­stycz­no­ści mózgu, samo­re­gu­la­cji ukła­du ner­wo­we­go czy pra­cy ner­wu błęd­ne­go. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca­my zmy­słom, takim jak dotyk, czu­cie głę­bo­kie oraz zmysł rów­no­wa­gi. Jeste­śmy w sta­łej współ­pra­cy z tera­peu­ta­mi, psy­cho­lo­ga­mi, peda­go­ga­mi i rodzi­ca­mi, któ­rzy uży­wa­ją naszych obiek­tów. Marzy­my o tym, aby obiek­ty two­rzy­ły bez­piecz­ne śro­do­wi­sko regu­la­cji  w każ­dej pla­ców­ce i w każ­dym domu.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce