Przejdź do treści

Dreszcz

07.07 PT 20:00

10 PLN

Co się dzie­je, gdy Twój dom, Two­je cia­ło, Two­ja gło­wa prze­sta­ją być bez­piecz­ną przy­sta­nią? Jaka jest natu­ra lęku? Pod­czas mono­gra­ficz­ne­go kon­cer­tu jego róż­ne odsło­ny zba­da kom­po­zy­tor­ka Nina Fukuoka.


Dru­gie­go dnia AżTak Festi­wa­lu Hash­tag Lab zmie­ni się w dom-teatr, w któ­re­go róż­nych pomiesz­cze­niach roz­gry­wać się będą trzy sce­ny: nie­za­leż­ne i dopeł­nia­ją­ce się insce­ni­za­cje zło­żo­ne z muzy­ków, rekwi­zy­tów, live video i live electronics.

Nina Fuku­oka opo­wie o tym, jak to, co zna­jo­me, zmie­nia się w obraz w krzy­wym zwier­cia­dle („Final Girl”), poka­że, jak brzmi schi­zo­fre­nicz­ny strach przed nie­odróż­nia­niem rze­czy­wi­sto­ści od uro­je­nia („Yug­goth”) i pozwo­li nam się prze­ko­nać, jak bli­sko leżą od sie­bie uczu­cia miło­ści i nie­na­wi­ści do wła­snej oso­by („On the Other Side”).

Obse­sje, cho­ro­by psy­chicz­ne, przy­wi­dze­nia i zakrzy­wie­nie real­ne­go świa­ta ujaw­nią się w rela­cjach muzy­ków z instru­men­ta­mi, któ­re sta­ną się sym­bo­la­mi lub narzę­dzia­mi poszcze­gól­nych procesów. 

Tego wie­czo­ru wni­kli­wie przyj­rzy­my się muzycz­nej natu­rze stra­chu. Kom­po­zy­tor­ka, zain­spi­ro­wa­na ścież­ka­mi dźwię­ko­wy­mi hor­ro­rów, gier wideo czy oper-thril­le­rów, poszu­ka idio­mu lęku przy uży­ciu nowo­cze­sne­go języ­ka dźwiękowego. 

Mul­ti­me­dial­ny cha­rak­ter tego kon­cer­tu insta­la­cji powstał dzię­ki wie­lo­let­niej współ­pra­cy Niny Fuku­oki z artyst­ką sztuk wizu­al­nych – Izu­mi Yoshidą.

Po kon­cer­cie zapra­sza­my na seans filmowy.


Program

Nina Fuku­oka Hor­ror Pro­ject w 3 scenach:

  • Final Girl sce­na na har­fist­kę, video i rekwizyty
  • On the Other Side sce­na na skrzypaczkę
  • Yug­goth sce­na na trio

Wystąpią

Hash­tag Ensem­ble:
Kami­la Wąsik-Janiak skrzyp­ce
Adam Elja­siń­ski klar­net
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la per­ku­sja

Gościn­nie:
Urszu­la Nowa­kow­ska har­fa

Nina Fuku­oka, Woj­ciech Bła­żej­czyk live elec­tro­nics
Izu­mi Yoshi­da live video


Roz­mo­wę z kom­po­zy­tor­ką w ramach wpro­wa­dze­nia do kon­cer­tu popro­wa­dzi Jan Topolski.


Orga­ni­za­to­rem AżTak Festi­wa­lu jest Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii pro­wa­dzą­ca spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab i zespół Hash­tag Ensemble.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Partnerzy

Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów ZAIKS
Glis­san­do
Meakul­tu­ra

Bilety

10 PLN

Wkrótce