Przejdź do treści

Dotyk

08.07 SB 20:00

10 PLN

Finał tego­rocz­ne­go AżTak Festi­wa­lu to dom wypeł­nio­ny cią­gle nowym, choć codzien­nym, doświad­cze­niem bli­sko­ści. Prze­strzeń peł­na emo­cji, nie­po­ko­ju, zmie­sza­nia i otwar­to­ści. Dom prze­peł­nio­ny nadzie­ją tlą­cą się w nie­zli­czo­nych odcie­niach miło­ści, jaki­mi może obda­ro­wać nas dru­gi czło­wiek, ale cza­sem tak­że bólem roz­łą­ki i doświad­cze­niem straty.


Pod­czas fina­ło­we­go kon­cer­tu wil­lę na Bar­skiej wypeł­nią deli­kat­ne współ­brz­mie­nia „kom­po­nu­ją­ce miłość” rodem z XXI wie­ku (“Modern Roman­ce”), nostal­gicz­ne remi­ni­scen­cje poema­tu Jame­sa Joyce’a (“Swe­et love, away”), dźwię­ki nie­po­ko­ju zwią­za­ne­go z roz­sta­niem (“Girl­friend”) i czy­stej, nie­skrę­po­wa­nej rado­ści (“The Gar­den of Love”).

O róż­nych kolo­rach miło­ści opo­wie­dzą nam brzmie­nia aku­stycz­ne, elek­tro­nicz­ne, a nawet wydo­by­wa­ją­ce się ze spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych przez Kubę Krze­wiń­skie­go obiek­tów dźwię­ko­wych ameu­ble­ment de musique.


Program

  • Jacob Ter Vel­dhu­is The Gar­den of Love
  • Julia Wol­fe Girl­friend
  • Kevin Juil­le­rat Swe­et love, away
  • Kuba Krze­wiń­ski Modern Roman­ce

Wystąpią

Hash­tag Ensem­ble:
Ania Kar­po­wicz fle­ty
Adam Elja­siń­ski klar­ne­ty
Woj­ciech Psiuk sak­so­fo­ny
Woj­ciech Bła­żej­czyk gita­ra elek­trycz­na
Paweł Janas akor­de­on
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Mate­usz Loska kon­tra­bas
Mag­da­le­na Kory­dla­siń­ska-Pęka­la per­ku­sjo­na­lia
Lilian­na Krych dyry­gent­ka

Gościn­nie:
Kuba Krze­wiń­ski live elec­tro­nics, ameu­ble­ment de musique


Orga­ni­za­to­rem AżTak Festi­wa­lu jest Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii pro­wa­dzą­ca spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab i zespół Hash­tag Ensemble.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Partnerzy

Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów ZAIKS
Glis­san­do
Meakul­tu­ra

Bilety

10 PLN

Wkrótce