Przejdź do treści

Composers and Critics

21.09 CZW 14:00

Panel odbę­dzie się w reak­cji na tekst Kuby Krze­wiń­skie­go „Kil­ka próśb do osób zaj­mu­ją­cych się kry­ty­ką muzycz­ną” opu­bli­ko­wa­ny w „Ruchu Muzycz­nym”. Mode­ra­to­rzy: Kuba Krze­wiń­ski i Wio­le­ta Żochowska.


Panel odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim.

Zapro­sze­ni Goście/Gościnie:

  • Ralf Chri­sten­sen (DK)
  • Zyg­munt Krau­ze (PL)
  • Domi­ni­ka Micał (PL)
  • Leonie Reine­ke (DE)
  • Jan Topol­ski (PL)
  • Bastian Zim­mer­man (DE)

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Glis­san­do.

Wyda­rze­nie odby­wa się w ramach 66. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Współ­cze­snej War­szaw­ska Jesień.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce