Przejdź do treści

Clor x Kozieł x Beliah

08.06 SB 19:00

30 PLN

Sobot­ni wie­czór w Hash­tag Labie wypeł­ni impro­wi­za­cja. Fran­cu­ski wio­lon­cze­li­sta  Stépha­ne Clor zapro­sił do muzycz­ne­go spo­tka­nia pol­sko-fran­cu­ski duet Kozieł/Beliah, a sce­na na Bar­skiej zabrzmi świe­żo, ener­ge­tycz­nie i bar­dzo intrygująco.


W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu usły­szy­my solo Rhi­zo­me autor­stwa Stépha­na Clo­ra – wio­lon­cze­li­sty i arty­sty wizu­al­ne­go na sta­łe osa­dzo­ne­go w Stras­bur­gu. Stépha­ne kom­po­nu­ję muzy­kę na spe­cjal­nie dosto­so­wa­ną do swo­ich celów tzw. małą wio­lon­cze­lę, czy­li pic­co­lo vio­lon­cel­lo. W swo­jej muzy­ce, poza dźwię­kiem instru­men­tów smycz­ko­wych, wyko­rzy­stu­je obiek­ty i elek­tro­ni­kę. Jego dzia­łal­ność prze­kra­cza sztu­kę dźwię­ku i zaha­cza nie­kie­dy o kar­to­gra­fię, foto­gra­fię, rysu­nek i ekologię.

Solo Rhi­zo­me Stépha­ne­’a Clo­ra to muzycz­ny obraz chwa­stu, któ­ry będąc w cią­głej meta­mor­fo­zie wcho­dzi w związ­ki z miej­sca­mi, któ­re mogą być jego schro­nie­niem. Pre­pa­ro­wa­na aku­stycz­nie i elek­tro­nicz­nie mała wio­lon­cze­la sta­je się poli­mor­ficz­na i bar­dzo wszech­stron­na. Two­rzo­ne przez arty­stę pej­za­że dźwię­ko­we skła­da­ją się z ziar­ni­stych linii, wibra­cyj­nych inkan­ta­cji i nasy­co­nych powtó­rzeń, któ­re budo­wa­ne są na prze­pla­ta­niu dźwię­ku i ciszy.

Dru­ga część kon­cer­tu to duo Kozieł/Beliah, impro­wi­zu­ją­cy splot gło­su z kon­tra­ba­sem.
Duo Kozieł/Beliah to dia­log muzycz­ny, któ­ry ist­nie­je od ponad dzie­się­ciu lat. Duet impro­wi­zu­je bazu­jąc na moty­wach muzy­ki tra­dy­cyj­nej wokół pie­śni róż­nych regio­nów Euro­py Środ­ko­wej. Arty­ści szu­ka­ją dźwię­ku, któ­ry dopeł­ni sens tek­stów pie­śni. Kon­tra­bas sta­je się gło­sem, głos sta­je się czy­stym dźwię­kiem, a razem budu­ją uni­kal­ną energię.

Wystąpią

Stépha­ne Clor pic­co­lo vio­lon­cel­lo, elektronika

prze­rwa

Duo Kozieł/Beliah

Olga Kozieł śpiew

Séba­stien Beliah kon­tra­bas

Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Stépha­ne Clor, Séba­stien Beliah

iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yama­za­ki
pro­duk­cja: Lilian­na Krych

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Więcej o artystach

Olga Kozieł
Śpie­wa, gra na trąb­ce i tra­dy­cyj­nych instru­men­tach per­ku­syj­nych, uczy śpie­wu. Fascy­nu­je się muzy­ką tra­dy­cyj­ną od 2005r. bio­rąc udział w wie­lu pro­jek­tach muzycz­nych, two­rząc zespo­ły śpie­wa­cze, instru­men­tal­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne. Wystę­pu­je na mniej­szych i więk­szych sce­nach. Śpie­wa w zespo­łach Z Lasu, Sekun­da Mała, Pie­śni Przej­ścia, The Gol­den Tho­usand. Gra na trąb­ce z War­szaw­sko- Lubel­ską Orkie­strą Dęta, Orkie­strą Jar­mar­ku Jagiel­loń­skie­go oraz zespo­łem Zva­nai. Lider­ka pro­jek­tu Wołyń w pie­śniach. Człon­ki­ni badań tere­no­wych po Euro­pie Wschod­niej. Z pro­jek­ta­mi Pie­śni Przej­ścia i Wołyń w pie­śniach wyda­ła debiu­tanc­kie albu­my. Kolej­ne pły­ty już wkrót­ce. Sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Lau­re­at­ka Grand Prix Festi­wa­lu Nowa Tra­dy­cja z zespo­łem Lum­peks.

Séba­stien Beliah
Stu­dio­wał jazz i impro­wi­za­cję (CNSM de Paris), muzy­kę kla­sycz­ną (CRR d’Au­be­rvil­lier-La Cour­neu­ve) oraz peda­go­gi­kę (CNSM de Lyon).
Po 8 latach pro­wa­dze­nia kwar­te­tu WARK (zwy­cięz­ca pro­jek­tu AJC Migra­tion Jazz), posta­no­wił wyko­rzy­stać to doświad­cze­nie dołą­cza­jąc do kolek­ty­wu Umlaut, w któ­rym zaini­cjo­wał lub brał udział w licz­nych pro­jek­tach, w tym trio Un Poco Loco (Lau­re­at Jazz migra­tion AJC, pły­ta mie­sią­ca Jazz Maga­zi­ne, pły­ta Citi­zen Jazz), Umlaut Big Band (dwu­krot­na nagro­da Char­les Cros Aca­de­my Record Pri­ze) oraz Ensem­ble  Hodos. Jest tak­że sta­łym człon­kiem wiel­kiej pary­skiej orkie­stry ONCEIM. W 2017 roku stwo­rzył fran­cu­sko-pol­ski kwar­tet Lum­peks, z któ­rym zdo­był Grand Prix Pol­skie­go Radia Nowa Tra­dy­cja i wie­lo­krot­nie grał we Fran­cji, Niem­czech i Pol­sce.
Séba­stien Beliah wystę­po­wał na wie­lu sce­nach Euro­py, takich jak : Ber­lin Jaz­z­fest (Ber­lin), Jaz­z­dor (Stras­burg), Phil­har­mo­nie de Paris, Phil­har­mo­nie de Ber­lin, Ban­lieu­es Bleu­es (Paryż), Foun­da­tion for Con­tem­po­ra­ry Art (Paryż), Una stri­scia di ter­ra fecon­da (Rzym), Acht­brüc­ken (Köln), Ange­li­ca Festi­val (Bolo­nia), Guess Who? (Utrecht), Sacrum Pro­fa­num (Kra­ków), Jazz in Mar­ciac (Mar­ciac), Archi­pe­la­go (Gene­wa).
Jed­no­cze­śnie od kil­ku lat roz­wi­ja twór­czość kom­po­zy­tor­ską, któ­ra zaowo­co­wa­ła pisa­niem utwo­rów dla tria Un Poco Loco, Ensem­ble Hodos, kwar­te­tu jaz­zo­we­go WARK czy ONCEIM, aran­ża­cja­mi dla pary­skie­go kwar­te­tu Swing , a tak­że wie­le utwo­rów edu­ka­cyj­nych opu­bli­ko­wa­nych przez Reci­tal Music.
Od 2007 roku Séba­stien posia­da Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści naucza­nia jaz­zu i uczył kon­tra­ba­su, jaz­zu i impro­wi­za­cji w Con­se­rva­to­ire à Ray­on­ne­ment Régio­nal de Reims w latach 2006–2015.

Stépha­ne Clor

Dzia­ła zarów­no w prze­strze­ni muzy­ki jak i sztuk wizu­al­nych. Jest absol­wen­tem Aca­démie Supérieu­re de Musi­que de Stras­bo­urg (HEAR) i Uni­ver­si­tät für ange­wand­te Kunst w Wied­niu. Po powro­cie do Alza­cji w 2018 roku zało­żył spół­dziel­nię Dre­ieck Inter­féren­ces, któ­ra wspie­ra ini­cja­ty­wy arty­stycz­ne i muzycz­ne, w szcze­gól­no­ści poprzez festi­wal Les Habitées.

Bilety

30 PLN

Wkrótce