Przejdź do treści

Bach w Piach!

06.07-08.07 CZW-SB

Akcja “Bach w piach” to kon­cer­ty dla rodzin w prze­strze­ni publicz­nej mia­sta i zara­zem wyda­rze­nie fla­sh­mo­bo­we o cha­rak­te­rze muzycz­no-edu­ka­cyj­nym. Kie­ru­je­my je do dzie­ci i rodzi­ców prze­by­wa­ją­cych w okre­sie let­nim na pla­cach zabaw m.st. Warszawy.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce