Przejdź do treści

Bach w piach!

26.08 SB 11:00

Akcja “Bach w piach” to kon­cer­ty dla rodzin w prze­strze­ni publicz­nej mia­sta i zara­zem wyda­rze­nie fla­sh­mo­bo­we o cha­rak­te­rze muzycz­no-edu­ka­cyj­nym. Kie­ru­je­my je do dzie­ci i rodzi­ców prze­by­wa­ją­cych w okre­sie let­nim na pla­cach zabaw dziel­ni­cy Warszawa-Ochota.


W ramach akcji arty­ści Hash­tag Ensem­ble wyko­nu­ją znie­nac­ka utwo­ry muzy­ki kla­sycz­nej i współ­cze­snej na pla­cach zabaw. Dzię­ki temu pre­zen­tu­je­my dzie­ciom i rodzi­com muzy­kę, któ­rej nie­rzad­ko nigdy wcze­śniej nie mie­li oka­zji posłu­chać oraz aku­stycz­ne instru­men­ty muzycz­ne, o któ­rych opowiadamy.

Pod­czas wyda­rzeń pre­zen­tu­je­my zarów­no dzie­ła tytu­ło­we­go J.S. Bacha, jak i naj­now­sze kom­po­zy­cje muzy­ki kla­sycz­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej. Dzie­ci oraz doro­śli mogą posłu­chać i dotknąć instru­men­tów muzycz­nych, poroz­ma­wiać z wyko­naw­ca­mi, dowie­dzieć się wię­cej o Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab – nowej Spo­łecz­nej Insty­tu­cji Kul­tu­ry m.st. War­sza­wy, któ­ra znaj­du­je się w ich dzielnicy.

Wszyst­kie wyda­rze­nia mają cha­rak­ter otwar­ty i bezpłatny.

Pomy­sło­daw­czy­nią pro­jek­tu jest Mar­le­na Wie­czo­rek, twór­czy­ni ogól­no­pol­skie­go por­ta­lu Meakul­tu­ra, pro­wa­dzą­ca akcję Save the music (save​the​mu​sic​.eu).


Pro­jekt współ­fi­nan­su­je Dziel­ni­ca Ocho­ta m.st. Warszawy.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce