Przejdź do treści

1013,25 hPa

05.12 WT 20:00

30 PLN

Pod­czas ostat­niej tego­rocz­nej odsło­ny cyklu Elek­tro na naszej sce­nie wystą­pią dwa pro­jek­ty: Eupho­nia Pseu­do­la­rix i Wie­czo­rek x Paw­lak elektroakustycznie.


Zało­że­niem pro­jek­tu Wie­czo­rek x Paw­lak elek­tro­aku­stycz­nie jest two­rze­nie i wyko­ny­wa­nie utwo­rów elek­tro­aku­stycz­nych balan­su­ją­cych na gra­ni­cy muzy­ki kla­sycz­nej, impro­wi­zo­wa­nej a tak­że performance’u. Głów­ną pro­ble­ma­ty­ką utwo­rów pre­zen­to­wa­nych pod­czas kon­cer­tu, będzie pró­ba zawar­cia tre­ści zaan­ga­żo­wa­nych spo­łecz­nie w mul­ti­me­dial­no-per­for­ma­tyw­nej formule.

Eupho­nia Pseu­do­la­rix to elek­tro­aku­stycz­ny duet gra­ją­cy muzy­kę impro­wi­zo­wa­ną, zało­żo­ny w 2016 roku przez Izę Smel­czyń­ską i Mate­usza Śmi­ga­sie­wi­cza. Wystą­pi­li na War­szaw­skiej Jesie­ni, Festi­wa­lu Musi­ca Pri­va­ta w Łodzi, w nie­ist­nie­ją­cej już Klu­bo­ja­dal­ni Eufe­mia i gale­rii Czu­łość. Tak zwa­nych “źró­deł inspi­ra­cji” poszu­ku­ją w śro­do­wi­sku naturalnym.


Program

Szy­mon Wie­czo­rek Panop­ti­cism na śpiew ali­kwo­tycz­ny, kon­tra­bas i live elec­tro­nics  (wyk. Jan Dzier­ża­now­ski)
Jakub Pawlak/ Szy­mon Wie­czo­rek ABRTC na bas klar­net, ampli­fi­ko­wa­ny stół i mul­ti­me­dia (wyk. Jakub Paw­lak i Szy­mon Wie­czo­rek)
Jakub Paw­lak piˈɑnoʊ ˈpis [A+piano] na for­te­pian, live elek­tro­nics i mul­ti­me­dia (wyk. Igor Tor­bic­ki)
Eupho­nia Pseu­do­la­rix 1013,25 hPa (wyk. Iza Smel­czyń­ska, Mate­usz Śmi­ga­sie­wicz – elektronika)

Wystąpią

Jakub Paw­lak
Szy­mon Wie­czo­rek
Jan Dzier­ża­now­ski
Igor Tor­bic­ki
Iza Smel­czyń­ska
Mate­usz Śmigasiewicz

Realizacja

opie­ka pro­gra­mo­wa, tekst: Woj­ciech Bła­żej­czyk
pro­duk­cja: Woj­ciech Bła­żej­czyk
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Woj­ciech Błażejczyk


Artyści

Jakub Paw­lak
Ukoń­czył Pań­stwo­wy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­ste­ina w Byd­gosz­czy w kla­sie akor­de­onu dra Krzysz­to­fa Lutrzy­kow­skie­go. Obec­nie jest stu­den­tem kom­po­zy­cji na ostat­nim roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie as. mgr Paw­ła Mykie­ty­na. Jakub stu­diu­je rów­nież dyry­gen­tu­rę sym­fo­nicz­no-ope­ro­wą w kla­sie dra Szy­mo­na Moru­sa. W krę­gu jego ostat­nich poszu­ki­wań znaj­du­je się poli­tem­po­ral­ność, mul­ti­me­dial­ność i performance.

Szy­mon Wie­czo­rek
Od 2020 roku stu­diu­je  kom­po­zy­cję w kla­sie mgr Paw­ła Mykie­ty­na w Aka­de­mii im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Gdań­sku. Jego utwo­ry były wie­lo­krot­nie wyko­ny­wa­ne na festi­wa­lach i cyklach kon­cer­to­wych (m.in. “Sacrum Pro­fa­num” w Kra­ko­wie czy “Cla­ri­ma­nia” we Wro­cła­wiu) i kon­fe­ren­cjach (“Flu­te Days” we Frank­fur­cie nad Menem).

Jan Dzier­ża­now­ski
Absol­went kon­tra­ba­su oraz dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku. Mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, woka­li­sta posłu­gu­ją­cy się tech­ni­ka­mi wokal­ny­mi z całe­go świa­ta, orga­ni­za­tor wyda­rzeń muzycz­nych, inte­re­su­ją­cy się muzy­ką w peł­ni, nie zamy­ka­ją­cy się sty­li­stycz­nie na jed­ną tyl­ko for­mę czy gatu­nek. Od wie­lu lat udzie­la się w wie­lu przed­się­wzię­ciach i zespo­łach – od chó­ra­li­sty­ki, przez kame­ral­ną, po muzy­kę metalową.

Igor Tor­bic­ki
Muzyk, per­for­mer i publi­cy­sta muzycz­ny. Stu­dio­wał w Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku, gdzie w 2022 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych, a tak­że Kon­ser­wa­to­rium Muzycz­nym im. Niko­ła­ja Rim­skie­go-Kor­sa­ko­wa w Sankt-Peters­bur­gu. Absol­went klas for­te­pia­nu Andrze­ja Arty­kie­wi­cza, Kor­dia­na Góry oraz Pio­tra Słopeckiego.

Iza Smel­czyń­ska
Two­rzy w obrę­bie eks­pe­ry­men­tal­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Autor­ka muzy­ki do spek­ta­kli i słu­cho­wisk. Rów­nież muzy­ko­loż­ka. Inte­re­su­je ją eko­lo­gia aku­stycz­na, edu­ka­cja dźwię­ko­wa oraz róż­ne spo­so­by słu­cha­nia (nie tyl­ko muzy­ki). Cza­sa­mi publi­ku­je w pra­sie muzycz­nej. W Radiu Kapi­tał pro­wa­dzi audy­cję “To tego też się słucha”.

Mate­usz Śmi­ga­sie­wicz
Kom­po­zy­tor, arty­sta dźwię­ko­wy, muzyk. Jego dzia­ła­nia obej­mu­ją zarów­no muzy­kę par­ty­tu­ro­wą, jak i live act. Jest auto­rem muzy­ki do spek­ta­kli teatral­nych, wystaw, fil­mów. Inte­re­su­je go budo­wa­nie wie­lo­płasz­czy­zno­wych, żywych śro­do­wisk dźwię­ko­wych, ist­nie­ją­cych w swo­bod­nej rela­cji do cza­su muzycz­ne­go. Zaj­mu­je się rów­nież dydak­ty­ką – pro­wa­dzi zaję­cia na war­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ry­ka Cho­pi­na na wydzia­le kom­po­zy­cji i teo­rii muzyki.


Bilety

30 PLN

Wkrótce