Przejdź do treści

Oliwier Andruszczenko

Klarnety, EWI / Hashtag Ensemble

Klar­ne­ci­sta, sak­so­fo­ni­sta, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta pocho­dzą­cy z War­sza­wy. Lider gru­py BUM BUM ORKe­STAR. Jest soli­stą Fil­har­mo­nii Dow­ci­pu. W 2012 ukoń­czył Aka­de­mię Muzycz­ną im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach pod kie­run­kiem dr. Arka­diu­sza Adam­skie­go. Jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów solo­wych i kame­ral­nych m.in.: VIII Kon­fron­ta­cji Instru­men­tów Dętych w Oła­wie w 1999, IV Festi­wa­lu Klar­ne­to­we­go w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim w 2001, Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Muzycz­ne­go im. Juliu­sza Zaręb­skie­go w Łomian­kach w latach 2005 i 2006, Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Muzy­ki Kame­ral­nej w Socha­cze­wie w 2006, II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Kame­ral­nej w Ole­śni­cy w 2006, VI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Inter­pre­ta­cji Muzycz­nej w Kra­si­czy­nie w 2012, IX Kon­kur­su Muzy­ki XX i XXI Wie­ku dla Mło­dych Wyko­naw­ców w Radzie­jo­wi­cach w 2012. Oli­wier Andrusz­czen­ko dosko­na­lił swo­je umie­jęt­no­ści u takich arty­stów i peda­go­gów jak: Edu­ard Brun­ner, Oriol Roma­ní, Jan Jakub Bokun, Artur Pachlew­ski, Jean-Marc Fes­sard, Alek­san­der Romań­ski, Mat­thias Mül­ler, Miro­slav Hla­vac, Gio­ra Feid­man czy z Vien­na Cla­ri­net Con­nec­tion. Kon­cer­to­wał w Pol­sce i za gra­ni­cą (Niem­cy, Por­tu­ga­lia, Bel­gia, Hisz­pa­nia, Litwa, Esto­nia, Ukraina).

W roku 2007 zajął się kre­owa­niem i wyko­ny­wa­niem muzy­ki kle­zmer­skiej, bał­kań­skiej oraz sefar­dyj­skiej. Z zespo­ła­mi Bal­kan Sevdah, Maay­an, Pro­pa­Ban­da kon­cer­to­wał na takich festi­wa­lach jak: Open’er Festi­val (2011), Przy­sta­nek Wood­stock (2011), Festi­wal Sin­ge­ra (2007, 2010), Festi­wal Trzech Kul­tur (2011), festi­wal kul­tu­ry żydow­skiej Sim­cha (2010), festi­wa­le Tza­dik (2012), Jed­na Euro­pa, Wie­le Kul­tur (2011), Sari (2010). Pod koniec 2014 roku zało­żył zespół BUM BUM ORKe­STAR. Z tą for­ma­cją zjeź­dził kraj wzdłuż i w szerz, wystę­pu­jąc na wszyst­kich naj­waż­niej­szych festi­wa­lach w kra­ju, w trak­cie zdo­by­wa­jąc lau­ry na dwóch naj­waż­niej­szych festi­wa­lach: Miko­łaj­ki Fol­ko­we ( 3 nagro­da ) oraz Skrzy­żo­wa­nie Kul­tur (2 nagro­da oraz nagro­da publiczności). 

Od 2009 współ­pra­cu­je ze Związ­kiem Kom­po­zy­to­rów Pol­skich. W ramach 52. War­szaw­skiej Jesie­ni w 2009 brał udział (obok Mag­da­le­ny Lisak i Woj­cie­cha Bła­żej­czy­ka) w wyko­na­niu sześć­dzie­się­ciu jed­no­mi­nu­to­wych utwo­rów skom­po­no­wa­nych na 60-lecie Koła Mło­dych ZKP. Na swo­im kon­cie ma licz­ne pra­wy­ko­na­nia i pol­skie pre­mie­ry utwo­rów Wło­dzi­mie­rza Kotoń­skie­go, Lidii Zie­liń­skiej, Krzysz­to­fa Knit­tla, Zbi­gnie­wa Bagiń­skie­go, Krzysz­to­fa Bacu­lew­skie­go, Bro­ni­sła­wa Kazi­mie­rza Przy­byl­skie­go, Pra­squ­ala, Dariu­sza Przy­byl­skie­go, Toma­sza Jaku­ba Opał­ki, Igna­ce­go Zalew­skie­go, Agniesz­ki Stul­giń­skiej. Jest człon­kiem War­saw Con­tem­po­ra­ry Ensem­ble (wcze­śniej Scon­tri Ensem­ble) – for­ma­cji Koła Mło­dych Związ­ku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich wyko­nu­ją­cej muzy­kę nową. Od roku 2014 nale­ży do gru- py Hash­tag Ensem­ble, z któ­rą kon­cer­to­wał na: War­szaw­ska Jesień, Sacrum Pro­fa­num, Sin­fo­nia Var­so­via, POLIN Music Festi­val, Tal­lin Afekt Festi­val, Poznań­ska Wio­sna Mu- zycz­na, Musi­ca Elec­tro­ni­ca Nova, Ogro­dy Muzycz­ne, War­szaw­skie Spo­tka­nia
Muzycz­ne i in. Jest zaan­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cje muzycz­ne jako muzyk sesyj­ny, współ­pra­cu­jąc na sta­łe z Teatrem Lal­ki i Akto­ra w Wał­brzy­chu, Ślą­skim Teatrem Lal­ki i Akto­ra Ate­neum, Teatrem Maska w Rze­szo­wie i Teatrem Lal­ka w War­sza­wie. Jest muzy­kiem w Teatrze Dra­ma­tycz­nym oraz Teatrze Naro­do­wym. Od 2017 roku wystę­pu­ję ze Ste­fa­nem Weso­łow­skim, upra­wia­jąc gatu­nek ambient. Od 2019 wystę­pu­je w pro­jek­cie „Leśna Muzy­ka” z Dawi­dem Pod­sia­dło, z któ­rym pro­jek­tem w roku 2023 otrzy­mał Nagro­dę Fryderyka.