Przejdź do treści

Michał Piórkowski

Foto­graf, ojciec, mąż, przed­się­bior­ca, zło­ta rącz­ka (podob­no). Sil­ne ADHD nie daje mu wysie­dzieć w miej­scu. Z Hash­tag Labem zwią­za­ny od począt­ku – malo­wał ścia­ny, cykli­no­wał pod­ło­gi i przy­krę­cał gniazd­ka. Teraz foto­gra­fu­je więk­szość tutej­szych wyda­rzeń a tak­że obsłu­gu­je stre­amin­gi. Ale jak trze­ba to napra­wi też expres do kawy.