Przejdź do treści

Mateusz Loska

Kontrabas / Hashtag Ensemble

„Jeśli zapy­tasz mnie o cokol­wiek, odpo­wiem TAK!”

Kon­tra­ba­si­sta, pro­gra­mi­sta, mary­narz, sędzia teni­sa ziem­ne­go, podróż­nik, miło­śnik języ­ka chiń­skie­go, pasjo­nat kana­sty, mąż, ojciec. Brzmi absur­dal­nie? Moż­li­we. Czy jestem z tego dum­ny? W 100%!
Kie­dy więc tyl­ko mam moż­li­wość by zro­bić coś nie­moż­li­we­go, zawsze powiem „TAK”!

Jeśli więc potrze­bu­jesz informacji:

  • Co nale­ży zro­bić gdy sta­tek jest ata­ko­wa­ny przez piratów?
  • Czym jest ska­la miksolidyjska?
  • Dla­cze­go cra­shu­je Ci się aplikacja?
  • Jak spa­ko­wać się w pod­ręcz­ny ple­cak w rocz­ną podróż dooko­ła świata?
  • Co ozna­cza „太贵了”?
  • Jak sto­so­wać „chal­len­ge” bez „hawk eye”?

Mogę pomóc!

Jeśli jed­nak chcesz mnie poznać tyl­ko z muzycz­nej stro­ny, zapra­szam do pozna­nia szczegółów:

Mate­usz Loska, ur. 1986 w Tychach, kon­tra­ba­si­sta-kame­ra­li­sta, per­for­mer roz­wi­ja­ją­cy swo­je umie­jęt­no­ści i zain­te­re­so­wa­nia w zakre­sie impro­wi­za­cji i inter­pre­ta­cji sze­ro­ko poję­tej muzy­ki naj­now­szej. W latach 2007–2009 stu­dio­wał w kla­sie kon­tra­ba­su prof. Pio­tra Czer­wiń­skie­go w Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu, a następ­nie w kla­sie dra Szy­mo­na Guzow­skie­go. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta wystę­po­wał pod­czas takich festi­wa­li i wyda­rzeń jak War­szaw­ska Jesień, Poznań­ska Wio­sna Muzycz­na, Festi­wal Tra­dy­cji i Awan­gar­dy Muzycz­nej KODY, Ślą­skie Dni Muzy­ki Współ­cze­snej, Ślą­skie Try­bu­ny Kom­po­zy­tor­skie, Mię­dzy­na­ro­do­we Forum Kom­po­zy­to­rów w Pozna­niu, MUSICACOUSTICA BeiJing, Esto­nian Music Days w Tal­lin­nie, Rand­fe­st­spie­le Zeper­nik, Hugh Lane Gal­le­ry w Dubli­nie, Foy­er Euro­péen w Luk­sem­bur­gu, Jubi­le­usz 200-lecia Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go w Wied­niu oraz Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Music Festi­val w Teheranie.

Uczest­nik kur­sów mistrzow­skich pro­wa­dzo­nych m.in. przez Evge­nie­go Koło­so­va (Moskwa), Bona­wen­tu­rę Nanc­kę (Ros­tock), Fra­nço­is Rab­ba­tha (Paryż), Rina­ta Ibra­gi­mo­va (Londyn/Berno), Leona Boscha (Lon­dyn), Thier­re­go Bar­be­go (Paryż), MBE Chi-Chi Nwa­no­ku (Lon­dyn), Alek­san­dra Gabry­sia (Bazylea/Katowice), Klau­sa Trump­fa (Mona­chium), Yia Son­ga (Pekin), Sonię Ray (Goiânia City/São Pau­lo) oraz Tho­ma­sa Mar­ti­na (Lon­dyn). W cią­gu swo­je­go życia, jako muzyk orkie­stro­wy i kame­ra­li­sta, wystą­pił łącz­nie ponad 600 razy na sce­nach 29. kra­jów euro­pej­skich, Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, Mon­go­lii, Gru­zji oraz Ira­nu. Brał udział w two­rze­niu insta­la­cji dźwię­ko­wych. Lau­re­at I nagro­dy kon­kur­su “Bli­żej War­szaw­skiej Jesie­ni”. Aktu­al­nie aktyw­nie wystę­pu­je jako czło­nek zespo­łów muzy­ki współ­cze­snej: war­szaw­skim #Ensem­ble oraz poznań­skim Sepia Ensem­ble. Współ­pra­cu­je rów­nież z kra­kow­skim zespo­łem Spół­dziel­nia Muzycz­na. Twór­ca nagrań dźwię­ko­wych do fil­mów ani­mo­wa­nych, krót­ko­me­tra­żo­wych oraz kina niezależnego.