Przejdź do treści

Lilianna Krych

Dyry­gent­ka, człon­ki­ni gru­py kre­atyw­nej Hash­tag Ensem­ble, współ­kie­ru­je Hash­tag Labem w całej róż­no­rod­no­ści spek­trum jego dzia­łań. Zało­ży­ciel­ka zespo­łu wokal­ne­go Match Match Ensem­ble, nomi­no­wa­na do Pasz­por­tu Poli­ty­ki 2022. W sezo­nie 2023/2024 uczest­nicz­ka pro­gra­mu Brit­ten-Pears Young Artist. 

Wie­rzy w edu­ka­cję muzycz­ną dostęp­ną dla każ­de­go, dla­te­go m.in. pro­wa­dzi Waka­cyj­ną Aka­de­mię Hash­tag Ensem­ble oraz pro­wa­dzi orkie­strę w PSM im. O. Kol­ber­ga w Warszawie.

Głów­nym spek­trum jej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej jest ope­ra oraz muzy­ka współ­cze­sna. Fascy­nu­je ją prze­ni­ka­nie się dzie­dzin sztu­ki: ope­ry, teatru, muzy­ki, sztuk wizu­al­nych, a tak­że pra­ca w obsza­rze gło­su, cia­ła i ruchu. Muzy­kę i teatr trak­tu­je jako narzę­dzie do ana­li­zy i komen­to­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Szcze­gól­nie dum­na jest z reali­za­cji nastę­pu­ją­cych oper i spek­ta­kli: DARC w reż. Kry­stia­na Lady, Sola­ris i Bir­dy Karo­la Nepel­skie­go i Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, Fake Ope­ry Woj­cie­cha Bła­żej­czy­ka, The Rape of Lucre­tia i The Turn of the Screw Ben­ja­mi­na Brit­te­na, Luci mie tra­di­tri­ci, Super­flu­mi­na i Aspern Salva­to­re Sciar­ri­no, a tak­że Lit­tle Thunder.Święta Kata­rzy­na ze Sie­ny z muzy­ką Kata­rzy­na Szwed, wg pomy­słu Julian­ny Bloodgood. 

Wię­cej na: www​.lilian​na​krych​.pl