Przejdź do treści

Karol Tomoki Yamazaki

Pro­jek­tant gra­ficz­ny i arty­sta wizu­al­ny. Autor iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Hash­tag Ensem­ble i Hash­tag Labu. Obec­nie pra­cu­je w Super Super Studio.