Przejdź do treści

Dominik Płociński

Wiolonczela / Hashtag Ensemble

Jak widać na załą­czo­nym zdję­ciu — sta­ry czło­wiek i nie morze. Wio­lon­cze­li­sta. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy oraz Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go w War­sza­wie w kla­sie Andrze­ja Bau­era i Bar­to­sza Kozia­ka. Lau­re­at wie­lu kon­kur­sów, kon­cert­mistrz wio­lon­czel Orkie­stry Teatru Wiel­kie­go — Ope­ry Naro­do­wej w War­sza­wie, współ­za­ło­ży­ciel Her­bert Pia­no Trio.

W wol­nych chwi­lach z pasją odda­je się pro­kra­sty­na­cji. Poziom aspo­łecz­no­ści: zaawan­so­wa­ny. Pry­wat­nie szczę­śli­wy mąż i ojciec dwój­ki naj­pięk­niej­szych dzie­ci, choć prze­ra­ża go wizja zma­ga­nia się z nie­okieł­zna­nym cha­rak­te­rem cór­ki. Naj­bar­dziej inte­re­su­je go świę­ty spo­kój, seria­le i roz­my­śla­nie o tym, co by zro­bił, gdy­by nie był tak leniwy.

Uwiel­bia zwie­rzę­ta. Pró­bo­wał nawet kie­dyś pogła­skać bizo­na, ale ten pra­wie urwał mu rękę. Na eme­ry­tu­rze pla­nu­je zatrud­nić się w zoo i zaj­mo­wać się zwierzętami.