Przejdź do treści

Daria Sawczuk

Absol­went­ka śpie­wu solo­we­go, spe­cjal­no­ści kame­ra­li­sty­ka na UMFC, mana­ger­ka Hash­tag Lab, zwią­za­na tak­że z zespo­łem Match Match Ensem­ble oraz Mazo­wiec­kim Teatrem Muzycz­nym im. J. Kie­pu­ry w War­sza­wie. Pasjo­nat­ka pio­sen­ki aktor­skiej, współ­pra­cu­je z War­szaw­ską Szko­łą Fil­mo­wą przy pro­duk­cjach fil­mo­wych. W wol­nym cza­sie ste­pu­je i two­rzy miniatury.