Przejdź do treści

Ania Karpowicz

fle­cist­ka. kura­tor­ka. aktywistka.

Absol­went­ka Hoch­schu­le für Musik Det­mold i Aka­de­mii Muzycz­nej im. G. i K. Bace­wi­czów w Łodzi. Lau­re­at­ka Pasz­por­tu Poli­ty­ki 2020 w kate­go­rii Muzy­ka Poważ­na. Uczest­nicz­ka Fel­low­ship Pro­gram­me przy Euro­pej­skiej Radzie Muzycz­nej 2022–2024.

Zało­ży­ciel­ka Hash­tag Ensem­ble. Współ­kie­ru­je koope­ra­ty­wą pro­gra­mu­jąc wyda­rze­nia, kon­cer­tu­jąc, a tak­że anga­żu­jąc się w ini­cja­ty­wy impro­wi­za­tor­skie i edu­ka­cyj­ne. Współ­pro­wa­dzi Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab w War­sza­wie jako kura­tor­ka pasma reper­tu­aro­we­go oraz AżTak Festi­wa­lu.
www​.hash​tag​-ensem​ble​.org / www​.hash​ta​glab​.pl

Ania Kar­po­wicz jako solist­ka sku­pia się na pro­jek­tach zwią­za­nych z poszu­ki­wa­niem toż­sa­mo­ści przez współ­cze­sne kobie­ty-artyst­ki róż­nych dzie­dzin. Ma w dorob­ku mię­dzy inny­mi inter­dy­scy­pli­nar­ny pro­jekt TOVA, dwa wła­sne utwo­ry z nur­tu site-spe­ci­fic skom­po­no­wa­ne do poezji Ire­ny Klep­fisz i wyko­ny­wa­ne w prze­strze­ni publicz­nej War­sza­wy, a tak­że per­for­ma­tyw­ny utwór JUDGE ME AGAIN Rafa­ła Zapa­ły nagra­ny dla wytwór­ni KAIROS na pły­cie „Futi­li­ty”.
www​.tova​pro​ject​.art

Ania Kar­po­wicz jako kura­tor­ka spe­cja­li­zu­je się w pro­jek­tach z obsza­ru muzy­ki kla­sycz­nej i współ­cze­snej reali­zo­wa­nych we współ­pra­cy ze spo­łecz­no­ścia­mi lokal­ny­mi. W 2017 roku zaini­cjo­wa­ła wraz z pia­ni­stą Mar­kiem Bra­chą festi­wal War­sze­Mu­zik gosz­czą­cy z muzy­ką kame­ral­ną w podwór­kach kamie­nic oca­la­łych na tere­nie byłe­go get­ta war­szaw­skie­go. Jest tak­że współ­za­ło­ży­ciel­ką powsta­łe­go w 2020 roku Insty­tu­tu Mie­czy­sła­wa Wajn­ber­ga.
www​.war​sze​mu​zik​.org / www​.insty​tu​twajn​ber​ga​.org

Ania Kar­po­wicz współ­pra­cu­je z insty­tu­cja­mi muzycz­ny­mi i festi­wa­la­mi w Pol­sce i na świe­cie, two­rząc wyda­rze­nia, któ­re łączą w sobie zna­ko­mi­te inter­pre­ta­cje muzycz­ne z zaan­ga­żo­wa­niem spo­łecz­nym kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców i odbior­ców. W 2023 roku wraz z artyst­ka­mi i orga­ni­za­tor­ka­mi wyda­rzeń muzycz­nych (Ali­cją Kie­ru­zal­ską, Mar­tą Piór­kow­ską i Aga­tą Kry­stek) powo­ła­ła oto fun­da­cję, któ­rej misją jest budo­wa­nie sze­ro­kich współ­prac mię­dzy­na­ro­do­wych wokół pro­gra­mo­wa­nia nar­ra­cyj­ne­go w muzy­ce kla­sycz­nej.
www​.oto​fun​da​cja​.org 

Ania Kar­po­wicz jest mamą Tosi, Igna­sia i Mimi.